Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over de onopzettelijke verspreiding van invasieve uitheemse soorten

HET COLLEGE,
Gelet op artikelen 84 en 84bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikelen 55 tot 60 van het huishoudelijk reglement van de raad;
Gelet op wat volgt:
Op 3 mei 2022 heeft de heer Christophe Magdalijns via e-mail een schriftelijke vraag naar mevrouw Sophie de Vos, burgemeester, gestuurd:

Geachte leden van het college van burgemeester en schepenen,

Mevrouw de schepen,

Van 1 maart 2022 tot en met 29 april 2022 organiseerde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van nationaal actieplan betreffende de prioritaire routes van onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België.  Dit plan wordt vereist door de Europese wetgeving.

De verspreiding van invasieve uitheemse soorten is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit. Ze heeft aanzienlijke gevolgen voor de ecosystemen, maar ook voor de menselijke gezondheid en de economie.

De gemeente Oudergem wordt bijzonder getroffen door dit probleem, zoals blijkt uit de door Leefmilieu Brussel uitgevoerde waarnemingen. In het verleden heeft het gemeentebestuur bijvoorbeeld acties ondernomen om de aanwezigheid van Egyptische of Canadese ganzen te beperken, die in onze streek goed gedijen gezien het aantal groene ruimten en waterpartijen in Oudergem.

Ik heb in dat verband de volgende vragen:

  • Wat heeft het college sinds zijn komst gedaan om invasieve uitheemse soorten te bestrijden?
  • Onderhoudt het college contacten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de verspreiding van invasieve uitheemse soorten, bijvoorbeeld met het oog op de uitvoering van gezamenlijke acties?
  • Heeft het college initiatieven genomen in verband met de openbare raadpleging over het ontwerp van nationaal actieplan betreffende de prioritaire routes van onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België (informatie, deelname, advies, ...)?

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.

3 mei 2022,

Christophe Magdalijns

Op 25 mei 2022 heeft de heer Alain Lefebvre, schepen, het volgende geantwoord:

Wat de fauna betreft, bestaat ons huidige beleid erin individuen die behoren tot een invasieve uitheemse soort, zoals de Florida-schildpad, onder onze hoede te nemen en ze waar mogelijk uit hun omgeving te verwijderen, met name door ze naar het dierenopvangcentrum van de de Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) te brengen.
Het is echter belangrijk om eraan te herinneren dat invasieve uitheemse soorten vooral voorkomen in de grote groene ruimten van de gemeente, die door Leefmilieu Brussel worden beheerd. Ook zouden de gemeente en Leefmilieu Brussel gezamenlijk moeten optreden om te voorkomen dat de populatie zich verplaatst naar het grondgebied van de gemeente, bijvoorbeeld door de reproductie onder controle te houden of de habitats te manipuleren. In dat verband hopen wij dat het ontwerp van een nationaal actieplan ter bestrijding van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten ons de gelegenheid zal bieden om deze gezamenlijke acties uit te voeren.
Wat de flora betreft, hebben wij (gelukkig) zeer weinig plaatsen die door invasieve exotische soorten zijn aangetast, met uitzondering van het beboste gebied van het speelplein 'Herdersstaf' dat door Japanse duizendknoop welig tiert. Het is moeilijk om de aanwezigheid ervan met de huidige middelen uit te roeien, waardoor kolossale middelen moeten worden ingezet. Bovendien kan deze interventie niet worden uitgevoerd zonder het ecosysteem dat al vele jaren bestaat, volledig te verstoren. Onze tussenkomst bestaat er momenteel in te trachten het voortschrijden ervan te beperken, via de door het Gewest voorgestelde middelen, zoals meermaals per jaar maaien.
Het college onderhoudt regelmatig contacten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, grotendeels in verband met het beheer van groene ruimten, maar zonder zich specifiek te richten op het beheer van invasieve uitheemse soorten. De gemeentediensten volgen regelmatig door Leefmilieu aangeboden opleidingen over het beheer van de groene ruimten, en trachten de voorstellen van het Gewest op dit gebied toe te passen. Gezamenlijke acties zijn echter van cruciaal belang om invasieve uitheemse soorten op doeltreffende wijze uit te roeien op het grondgebied van de gemeente. Momenteel wordt in dat verband geen enkele acties ondernomen.
De gemeente heeft de bevolking van Oudergem op de hoogte gebracht van het ontwerp van nationaal plan ter bestrijding van invasieve uitheemse soorten via de communicatiekanalen waarover zij beschikt. Het openbaar onderzoek kan op de website van de gemeente worden geraadpleegd. Aangezien de fase van het openbaar onderzoek gedeeltelijk samenviel met het openbaar onderzoek over het programma voor pesticidenreductie 2023-2027, heeft het college beslist om zijn advies over het programma voor pesticidenreductie op 15 februari 2022 uit te brengen. Het college had geen bijzondere opmerkingen over het ontwerp van een nationaal actieplan ter bestrijding van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, en bracht over het algemeen een gunstig advies uit.

NEEMT AKTE

  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de openbaarmaking van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de website van de gemeente