Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over de verstedelijking van de gemeente

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis ;
Gelet op het reglement van inwendige orde van de Raad, artikelen 55 tot en met 60;
Gezien het volgende:
Op 20.11.2020 stuurde de heer Christophe Magdalijns een schriftelijke vraag per e-mail naar de burgemeester, de Gemeentesecretaris en de Schepen van Stedenbouw:
Ik wil het College een aantal vragen stellen. Vragen die mij door onze medeburgers zijn gesteld.
  1. Het groene perceel op de hoek van de Chaudronlaan en de Hermann-Debrouxlaan is gesaneerd en Leefmilieu Brussel moet het herontwikkelen. Het reclamebord dat wij op (of voor) de gevel van het naburige gebouw zien, wordt door sommigen als buitensporig beschouwd en heeft een zeer negatieve impact of zelfs een "vervuiling" van het landschap tot gevolg. De wens van de omwonenden is om het te zien verdwijnen en te vervangen door een groene ontwikkeling. Is dit denkbaar? Ik stel vast dat in de vrij toegankelijke database over bouwvergunningen sprake is van een weigering van de vergunning voor een lichtreclame van 36 m² die op 20 juli 2020 is aangemeld. Wat was de bedoeling van verzoekster na de weigering? Heeft het College besloten geen toestemming te geven voor verdere reclame in die plaats?
  2. Verschillende bewoners hebben mij gecontacteerd over een precaire bezetting van de Shell-pomp op de hoek van de Vorstlaan en de Herrmann-Debrouxlaan. Kan de gemeente optreden als tussenpersoon tussen de eigenaar en de projectontwikkelaars? Is de gemeente op de hoogte van betrouwbaar vastgoedprojecten op dit terrein?
  3. De duur van de werkzaamheden voor de vervanging/renovatie van de gevel van het gebouw aan de Henri Strauvenlaan (1495 Waversesteenweg) is bijzonder lang. Wat is er aan de hand? Is het gebouw leeggehaald? Zo niet, hoe zit het dan met de leefomstandigheden van de bewoners?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden,
Christophe MAGDALIJNS
Brusselse parlementslid
Voorzitter van de Gemeenteraad
Op 20.11.2020 antwoordde wethouder Alain Lefebvre als volgt:
Vraag 1: Reclamepaneel Chaudron
Dit bord is geplaatst op een gewestelijke eigendom dat wordt beheerd door het Gewestelijke Grondregie. Het paneel verbergt een belangrijke gevel die momenteel is gedegradeerd door tags. Vroeger stond daar een trivisiepaneel dat we hadden verwijderd omdat het geluid van de wisseling van het display zo storend was voor de buurtbewoners. Het is niet onze bedoeling om onze weigering van een vergunning te handhaven als de bezettingsovereenkomst door het Gewest wordt verlengd. Desalniettemin denken we, vanuit het contact met Clear Channel, aan een verkleining van het oppervlakte.
Vraag 2: Oude benzinestation Shell: Vorstlaan - Herrmann-Debroux
De gemeente zou inderdaad een tijdelijke bezetting van het terrein kunnen ondersteunen, afhankelijk van de aard van de geplande activiteit. De kandidaat moet contact met de Schepen van Stedenbouw nemen. Meer dan een jaar geleden presenteerde de nieuwe eigenaar zijn intenties aan de gemeente. Het project hield onvoldoende rekening met de lokale context. Het werd als buitensporig beschouwd ondanks de nabijheid van een hoogbouw op het naburige perceel, bld du Vorstlaan. Bovendien wil de gemeente de ontwikkelingsmogelijkheden van het toekomstige kruispunt Vorstlaan/Herrmann-Debroux in het kader van de PAD behouden. Perspective.brussels en de MIVB zijn op de hoogte gebracht. We hebben geen ander contact gehad dan tijdens deze zomer om de omgeving te laten opruimen en om een niet-vergunde verlicht reclamebord op een aanhangwagen te verwijderen.
Vraag 3: Bouwplaats 1495 Waversesteenweg
We maken ons ook zorgen over de lengte van deze werkzaamheden, die tot doel hebben het gebouw te voorzien van een nieuwe energie-efficiënte en meer esthetische omhulling. Wij nemen regelmatig contact met Firma City Façade. We hebben meerdere malen contact opgenomen met de aannemer en uiteindelijk een aantal details ontvangen. Het gebeurde dat de ingenieur en architect van het project het project hebben opgegeven vanwege de moeilijkheden die ze hadden onderschat. Met de tussenkomst van de syndicus van het gebouw en met de hulp van de aannemer werd een nieuw architect/engineeringsteam aangesteld. De steiger moest worden gedemonteerd omdat deze te dicht bij het gebouw werd geplaatst en weer in elkaar werd gezet. Het werk is hervat en lijkt nu goed te vorderen. De isolatie is volledig geplaatst zodat de bewoners beschut zijn tegen de kou. De gevelbekleding wordt geplaatst.  Verrassend genoeg hebben we geen klachten van de bewoners ontvangen. Dit is waarschijnlijk te danken aan de goede communicatie tussen de beheerders van de site en de bewoners. City Façade denkt dit delicate project eindelijk te kunnen voltooien tegen februari 2021.
NEEMT
  • de schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns
  • het antwoord van de heer Alain Lefebvre
  • de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website.