Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns over een terrasbrand en stedenbouwkundige inbreuken

Het College,
Gelet op artikelen 84 en 84bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikelen 55 tot 60 van het huishoudelijk reglement van de raad;
Gelet op wat volgt:

In september heeft de heer Christophe Magdalijns per e-mail een schriftelijke vraag gesteld aan mevrouw Sophie de Vos, burgemeester:

In de zomer vernamen we dat een brand op een terras een woning gedeeltelijk onbewoonbaar had gemaakt. Gelukkig veroorzaakte de brand alleen materiële schade.

Volgens de openbaar gemaakte informatie is het betrokken terras geïnstalleerd op het dak van een gebouw van drie verdiepingen op Vorstlaan. Het gebouw in kwestie is gemengd met een commerciële begane grond waar een Japans restaurant is gevestigd en twee appartementen op de bovenste verdiepingen.

Het is duidelijk dat de omvang van de schade uitgebreide opruimwerkzaamheden vereiste.

Naar aanleiding van dit incident wil ik u de volgende vragen stellen:

 • Zijn er bij het betrokken gebouw planologische overtredingen bekend bij het College zoals voorgesteld in de vergunningsaanvraag 02/PU/1698027? Wat zijn dat? Is het terras in kwestie in strijd met de bouwvoorschriften?
 • Wat is de status van bovengenoemde vergunningsaanvraag, gezien het feit dat deze op 6 mei 2021 op de agenda van het Overlegcommissie is geplaatst? Welke besluiten heeft het College hierover genomen?
 • Is het gebouw bezocht door de gemeentelijke diensten? Zo ja, wanneer?
 • Wat is de oorsprong van deze brand? Was het met name te wijten aan niet-conforme installaties en/of roekeloze risico's van sommige bewoners van het gebouw?
 • Wat zijn meer in het algemeen de personele en financiële middelen die door het College worden ingezet om potentieel gevaarlijke planningsovertredingen en niet-conforme elektrische en verwarmingsinstallaties op te sporen? Hoeveel gevallen zijn er in 2021 gemeld?

Dank u voor uw antwoorden

De heer Christophe Magdalijns

Op 17.10.2022 antwoordde de heer Alain Lefebvre, Schepen, als volgt:

Raadslid,

In het gebouw aan de Vorstlaan 151 heeft in de ochtend van 2 augustus 2022 inderdaad brand gewoed.

Ik ging onmiddellijk naar de scène. De politie en de brandweer meldden zich mondeling bij mij:

 • er waren geen slachtoffers, omdat de bewoners hun huis hadden verlaten toen de brandweer arriveerde.
 • belangrijke materiële schade bleef beperkt tot de houten vloer op het dak
 • het bluswater was echter doorgesijpeld in de lagere verdiepingen...
 • de meters waren uitgeschakeld.

De verkoolde vloeren werden afgezet in het braakliggend terrein.

Het verkeer op Vorstlaan werd in de vroege ochtend hersteld.

Het rapport van de brandweer bevat geen informatie over de oorsprong van de brand.

De termijn voor de evacuatie van het afval is verlengd in verband met de door de verzekeraars gevraagde expertise. De eigenaar van het gebouw kreeg op 17 oktober toestemming om het puin te ruimen.

Tegen het pand is in 2018 een last onder dwangsom wegens planologische overtredingen uitgeschreven, nadat het pand zoals vereist was bezocht. Na verschillende aanmaningen heeft de eigenaar een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend om de situatie van het pand te regulariseren. De aanvraag is op 11 maart 2021 volledig verklaard.

De vergunning is op 24 augustus 2021 verleend na de indiening van gewijzigde plannen die voldeden aan de voorwaarden die het college van burgemeester en Schepen op 11 mei 2021 na een openbaar onderzoek en overlegcommissie heeft gesteld. De voltooiing van de geplande werkzaamheden moet een einde maken aan de inbreuk. Niettemin heeft de eigenaar niet om een verklaring van beëindiging van de inbreuk verzocht. Het pand is in de eerste helft van 2022 van eigenaar veranderd.

Zodra wij kennis nemen van een stedenbouwkundige overtreding die gevaar kan opleveren, geven wij een mandaat aan een agent van de dienst stedenbouw die, indien nodig, een bezoek ter plaatse aflegt, vergezeld van een agent van onze wegenwacht, een agent van onze diensten belast met de strijd tegen ongezonde woningen en de politie. Deze dossiers worden gecontroleerd door de dienst Stendebouw en/of de juridische dienst, afhankelijk van het geval. Dit betreft minder dan een tiental gevallen per jaar. Er zij op gewezen dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de controle van de conformiteit van elektrische of verwarmingsinstallaties. Als het nodig lijkt, vragen wij de eigenaar om de vereiste inspectiecertificaten te verstrekken.

NEEMT AKTE

 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de openbaarmaking van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de website van de gemeente