Schriftelijke vraag van de heer Didier Molders, gemeenteraadslid (LB): standbeeld van Leopold II

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 12.06.2020 verstuurd de Heer Didier Molders, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Beste collega’s,
Zoals vele burgers sta ik versteld bij de actie die activisten in de nacht van 11 juni 2020 hebben ondernomen tegen het standbeeld van Leopold II op de Vorstlaan. Voor het oog van de RTBF-camera's heeft een handvol gemaskerde activisten dit standbeeld van zijn sokkel gehaald en beschadigd.
Ik ben de eerste om te hopen dat een college van zowel Congolese als Belgische deskundigen het nodige historisch werk zou kunnen verrichten om ons te helpen de geschiedenis te begrijpen en in haar context te plaatsen. Oudergem is een gemeente die openstaat voor dialoog en respect heeft voor verschillen.
Toch betreur ik deze daad en vraag ik u:
  • Wat waren destijds de redenen voor een gemeenteraad om te beslissen dit standbeeld op te richten?
  • Zal de gemeente een klacht indienen tegen de activisten die verantwoordelijk zijn voor deze daad?
  • Zal de gemeente zich tot de RTBF richten wat betreft haar positie in de verslaggeving betreffende deze vandalenstreek?
  • Zal de gemeente zich richten tot de federale regering met de vraag een grondige denkoefening te organiseren en op die manier een identieke boodschap te richten tot onze burgers in verband met plaatsen die verwijzen naar ons koloniaal verleden?
  • Zal de gemeente het standbeeld zo snel mogelijk herstellen en terugplaatsen?
Ik dank u voor uw antwoorden,
Didier Molders
Gemeenteraadslid LB
Op 17.06.2020 antwoordde de Heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:
De beslissing om dit beeld op te richten dateert uit de naoorlogse periode. We zullen contact opnemen met de geschiedkundige kring om zo volledig mogelijke informatie te krijgen.
De gemeente Oudergem zal zich burgerlijke partij stellen. De onderzoeksrechter zal de opdracht krijgen de actieve en passieve aansprakelijkheid voor deze vandalenstreek vast te stellen.
Wat betreft de positie van de RTBF is het niet de taak van de gemeente om een standpunt in te nemen betreffende de actieve en passieve verantwoordelijkheid in verband met deze vandalenstreek. Dit is het werk van de onderzoeksrechter.
Op 16.06.2020 heeft de gemeente de eerste minister geïnterpelleerd met de vraag zo snel mogelijk een college van geschiedkundige experten samen te stellen en aan dit college de opdracht te geven de context te schetsen van deze koloniale periode opdat eenzelfde lezing van de geschiedenis aan onze medeburgers zou worden geboden op alle plaatsen die verwijzen naar ons koloniaal verleden.
De gemeente Oudergem zal het standbeeld van Leopold II terugplaatsen binnen de wettelijke termijnen en eens dit contextualiseringswerk zal zijn afgerond.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website