Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de bewonerskaarten

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 11.03.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Het aanvullend politiereglement dat we hebben bestudeerd tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad, beschreef in detail de voorwaarden voor het verkrijgen van een bewonerskaart in Oudergem evenals de straten waarvan de bewoners aanspraak kunnen maken op deze kaart.
Ik kan me best voorstellen dat deze vraag al eerder is gesteld aan deze raad (ook al vind ik het antwoord niet op de website); toch wil ik graag nog even terugkomen op dit onderwerp en geef ik toe dat de toekenningsvoorwaarden mij altijd met stomheid hebben geslagen. Waarom zouden de bewoners die buiten een blauwe zone wonen, geen recht hebben op het niet te veronachtzamen voordeel om bijna overal in de gemeente te kunnen parkeren voor het bescheiden bedrag van € 10 per jaar?
Vandaar dat ik de volgende vragen heb:
  1. Waarom kennen we geen bewonerskaart toe aan alle gezinnen in de gemeente die daartoe een aanvraag indienen? Zou dat niet meer geld opleveren voor de gemeentekas?
  2. Hoe staat u tegenover een harmonisatie van de tarieven en de kaarten, zoals wordt aanbevolen door het Brussels gewest? De tarieven in Oudergem behoren tot het gemiddelde voor een eerste voertuig en ook voor bedrijfsvoertuigen (ook al is deze laatste kaart toch wel vrij duur, i.e. € 200). Welke principes zou het gewest volgens u moeten hanteren wat betreft het toewijzen van een bewonerskaart en met betrekking tot de tarieven?
  3. Is de gemeente bereid haar bevoegdheid over te dragen aan het Parkeeragentschap?
  4. In geval van positief antwoord: welke kosten zijn er gemoeid met een dergelijke overdracht? Hoe zouden de ontvangsten worden verdeeld?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 18.03.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, als volgt:
  1. Aanvankelijk had de vrijstellingskaart tot doel het voor de houder mogelijk te maken zijn voertuig te parkeren in de buurt van zijn woning en aldus als het ware de bewoners te "beschermen" die in een zone wonen waar de parkeerdruk hoog is. Deze doelstelling zou sterk in het gedrang komen zo men ook aan de bewoners van de gemeente die niet in een blauwe zone wonen het voordeel van een bewonerskaart zou verlenen (ook al is er bij hen geen parkeerdruk). Bovendien bestaat de gewestelijke filosofie erin om de gemeente op termijn te verdelen in deelsectoren en aan elke bewoner de toelating te verlenen om te parkeren in maximaal 3 deelsectoren (de deelsector waar zijn woning ligt en 2 aangrenzende deelsectoren). Het klopt dat de toekenning van een bewonerskaart aan alle bewoners van de gemeente een gunstig effect zou hebben voor de gemeentekas (ook al zou dit vrij beperkt blijven). Het doel van de bewonerskaarten (en, algemeen, van de gereglementeerde zones) bestaat er echter niet in de gemeentekas te spijzen, wel om een mobiliteits- en parkeerprobleem op te lossen. Door aan de bewoners van niet gereglementeerde zones de toelating te verlenen zonder beperking in de tijd te kunnen parkeren in de gereglementeerde zones, zou de parkeerdruk alleen maar groter worden in wijken die vandaag al verzadigd zijn.
  2. Het gewest heeft inderdaad sinds vele jaren een minimaal tarief opgelegd voor de vrijstellingskaarten. Vandaag bedraagt dit minimaal tarief € 10 voor de eerste bewonerskaart en € 50 voor de tweede kaart. Met inachtneming van de wetgeving hebben we voor alle vrijstellingskaarten de laagste tarieven toegepast die door het gewest zijn toegestaan.   
  3. Veeleer niet: door het parkeerbeleid op gemeentelijk niveau te handhaven, kunnen we enerzijds kort op de bal spelen in verband met problemen van de bewoners (een nieuwe blauwe zone creëren met een gratis testperiode, aanpassing van de uurschema's om een zeer specifiek wijkprobleem te verlichten enzovoort). Bovendien kunnen we op die manier intern over controleambtenaren beschikken die goed op de hoogte zijn van de problemen in verband met onze gemeente, die zich aanpassen in functie van het type inbreuken (deze ambtenaren zijn gemachtigd om inbreuken op het algemeen politiereglement te verbaliseren) en die polyvalent zijn.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website