Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) in verband met sigarettenpeuken die op de openbare weg worden gegooid

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 11.03.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
De Stad Brussel heeft beslist om het bedrag van de boetes voor het weggooien van sigarettenpeuken op de openbare weg te verhogen van € 50 tot € 200. Hoewel wij voorstander zijn van intelligente maatregelen ter bestrijding van allerlei soorten verslavingen, zijn we van mening dat een dergelijk beleid gepaard moet gaan met maatregelen die het daadwerkelijk uitvoerbaar maken, zodat het niet blijft bij een intentieverklaring.
Vandaar de volgende vragen:
 1. Welk beleid voert de gemeente Oudergem op het vlak van weggooien van sigarettenpeuken op de openbare weg?
 2. Overweegt de gemeente ook om strengere straffen op te leggen?
 3. Zo ja, welke begeleidende maatregelen (verhoging van het aantal openbare asbakken, verspreiding van draagbare asbakken ...) overweegt de gemeente in dit geval te nemen?
 4. Wordt er gecontroleerd met betrekking tot deze vorm van overlast, en worden inbreuken vervolgens bestraft, door gebruik te maken van bewakingscamera's?
 5. De Stad Brussel neemt zich ook voor om een rookverbod in te voeren in de parken en groene ruimten van de stad ... Overweegt Oudergem, een bijzonder groene gemeente, om een soortgelijke maatregel in te voeren?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 18.03.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, als volgt:
1. Het algemeen politiereglement is hier van toepassing:
SECTIE 1. NETHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE
Artikel 14.
§1. Het is verboden om eender welk voorwerp of eender welke plaats van de openbare ruimte te bevuilen of te beschadigen op gelijk welke manier, door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of zaken waarover men de hoede of zeggenschap heeft, zoals:
 1. elk voorwerp van algemeen nut of ter versiering van de openbare ruimte;
 2. elk onderdeel van het stadsmeubilair;
 3. de galerijen en doorgangen op privégrond die voor het publiek toegankelijk zijn;
 4. de openbare gebouwen en privé-eigendommen, met inbegrip van gevels, muurtjes, hekken en andere bouwelementen die aan de openbare ruimte grenzen.
§2. Worden onder meer bedoeld het achterlaten of wegwerpen van sigarettenpeuken, blikjes, plastic of glazen flessen, papier, voedselafval enzovoort.  Het is tevens verboden om op een openbare plaats een asbak te legen.
2. Krachtens het algemeen politiereglement mogen we vandaag al boetes opleggen tot € 350, wat toch wel een aanzienlijk bedrag is! Het proportionaliteitsbeginsel is echter van toepassing, net als andere algemene rechtsbeginselen, en dus is de sanctionerend ambtenaar van mening dat het niet getuigt van redelijkheid om een boete tegen het maximale tarief op te leggen voor het weggooien van sigarettenpeuken.
Op het vlak van inbreuken tegen de netheid houdt de sanctionerend ambtenaar er de gewoonte op na een bemiddelingspoging te ondernemen of aan de betrokken burger een prestatie op te leggen (de overtreder werkt enkele uren met een straatveger) en pas in laatste instantie een boete uit te schrijven. Voor het weggooien van sigarettenpeuken schommelen de boetes tussen € 25 en € 175 naargelang de overtreder een peuk op de openbare weg gooit of de asbak van zijn wagen leegt op de openbare weg.
Dergelijke inbreuken blijven echter zeldzaam, daar overtreders op heterdaad moeten worden bestraft.
3. Zo ja, welke begeleidende maatregelen (verhoging van het aantal openbare asbakken, verspreiding van draagbare asbakken ...) overweegt de gemeente in dit geval te nemen?
Wanneer u door de gemeente wandelt, zult u merken dat onze nieuwe vuilnisbakken in het bovenste gedeelte een asbak hebben. In het kader van de acties "Agenda 21" is het ook de bedoeling om draagbare asbakken uit te delen onder de burgers.
Algemeen wil ik er toch graag op wijzen dat de gemeente het gebrek aan opvoeding van sommige personen niet stelselmatig kan compenseren. Moeten we dan overal spuwbakken installeren als mensen overal op de grond beginnen te spugen? Of vuilnisbakken om de 2 meter?
4. De camera's dienen niet om te controleren op het weggooien van sigarettenpeuken; het systeem spoort enkel gevallen van sluikstorten op.
Bovendien zou het onmogelijk zijn om op deze manier te verbaliseren, aangezien er daarvoor een identificatiemiddel nodig is. Met de camera's kunnen we de kentekenplaten van de voertuigen registreren.
5. De meeste van onze groene ruimtes worden door het gewest beheerd en bij mijn weten overweegt het gewest niet om dergelijke maatregelen te nemen. Wat betreft de gemeente is het verboden te roken in de zones die voorbehouden zijn voor speelpleinen.
BESLIST
 • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website