Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD, over de gemeentelijke correspondentie over de terugbetaling van de onroerende voorheffing

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 21.06.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de Voorzitter
Mijnheer de Burgemeester,
Beste Collega’s,
De gemeente Oudergem besliste om handelaars  financieel te steunen door een terugbetaling aan te bieden van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing. Bij de correspondentie van deze maatregel en de wijze van het aanvragen van deze steun naar de handelaren blijkt dat een deel van deze correspondentie enkel in het Frans verstuurd is, een jammerlijk zaak gelet op het tweetalig karakter van onze hoofdstad en lange lockdown voor sommige handelaren. De informatie op de website was daarentegen wel tweetalig van bij de aankondiging van de maatregel.
We hebben daarom de volgende vragen:
  1. Wat is de procedure van het opstellen van dergelijke brieven? In welk stadium gebeurt de Nederlandstalige vertaling van gemeentelijke brieven?  Hoe komt het dat een Nederlandstalige vertaling dan toch nog kan ontbreken?
  2. Welke maatregelen zullen genomen worden om dergelijk voorval in de toekomst te vermijden?
  3. De internationalisering van Brussel zet zich ook in Oudergem voort. Sommige handelaren hebben daarom niet altijd het Frans of het Nederlands als moedertaal en begrijpen niet altijd onmiddellijk brieven als dergelijke die vaak technisch van aard zijn. Welke ondersteuning kan hier gegeven worden opdat ook deze belangrijke informatie hen kan bereiken?
Alvast bedankt.
Op 23.06.2020 antwoordde de heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Mijnheer het gemeenteraadslid,
De brieven worden opgesteld door de administratieve diensten. Zodra de hiërarchie de ontwerpbrief zal hebben goedgekeurd, zal de brief worden vertaald. In het geval dat u aanhaalt, werden de brieven geschreven in de taal die geregistreerd is in onze databank en in de taal van de documenten die beschikbaar zijn op de website van het Belgisch Staatsblad.
Zo er brieven in de verkeerde taal naar de correspondenten zijn gestuurd, dan gaat het om een materiële en menselijke fout. Zoals bij elke fout zijn de gemeentelijke diensten daarop gewezen en is er hun gevraagd dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website