Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD, over het live uitzenden van de vergaderingen van de gemeenteraad

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 16.06.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
De fractie MR-Open VLD heeft het college al meermaals gevraagd om de vergaderingen van de gemeenteraad van Oudergem live uit te zenden.
Het lijkt ons dat dit een zeer belangrijk element is voor de transparantie van de besluiten en de lokale democratie. Dit belang werd nog bevestigd tijdens de gezondheidscrisis, daar de jongste vergaderingen van de gemeenteraad werden gehouden via een videoconferentie die voorbehouden was aan de leden van de raad.
Tijdens de jongste vergadering van de raad, op 28 mei, werd ons meegedeeld dat er een offerteaanvraag was ingediend voor de aankoop van de "ontbrekende schakel".
Vandaar de volgende vragen:
  • Hoe staat het met de procedure voor de aankoop van het nodige materieel?
  • Binnen welk tijdsbestek kan redelijkerwijs worden gedacht aan een rechtstreekse uitzending van de vergaderingen van de gemeenteraad?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 23.06.2020 antwoordde mevrouw Lieve Jorens, schepen, als volgt:
Mevrouw, meneer, beste collega's,
U hebt inderdaad al in februari van dit jaar dezelfde vraag over hetzelfde onderwerp gesteld.
We hebben u verteld dat de administratie een marktonderzoek uitvoert.
De uitzending van gemeenteraadsvergaderingen is tot nu toe niet wettelijk geregeld. Op 16 juni 2020 heeft de minister van lokale overheden, B. Clerfayt, in de Commissie interne zaken van het Brusselse parlement verklaard dat een dergelijke regeling wenselijk is en dat er nog over moet worden gediscussieerd.
Technisch gezien bestaan er oplossingen die snel kunnen worden ingevoerd en die een live uitzending van virtuele sessies van de gemeenteraad mogelijk maken.
Als we kijken naar de uitzendingen van andere Brusselse gemeenten, stellen we vast dat bijna geen van deze uitzendingen voorziet in ondertiteling van de toespraken van verkozenen en dat zeer weinig van deze uitzendingen aanleiding geven tot de vertaling van de uitwisselingen.
Echter, volgens het gemeentebestuur vereist de taalwetgeving dat alle communicatie met het publiek door de lokale overheden tweetalig moet gebeuren.
Bovendien leek, opnieuw volgens het gemeentebestuur, ondertiteling voor slechthorenden ook een eis te zijn die voortvloeit uit de verplichting die is vastgelegd in verschillende wetgevingsteksten die de toegankelijkheid van diensten voor andersvaliden vereisen: artikel 53, § 1, van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; artikel 4 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van gewestelijke overheidsorganen en gemeenten.
Deze verplichtingen maken de kosten van uitzendingen veel duurder en vormen een hindernis voor live uitzendingen.
Aangezien de praktijk in veel Brusselse gemeenten niet strookt met deze verplichtingen, heb ik onlangs  de toezichthoudende overheid, Brussel Plaatselijke Besturen, bevraagd.
Op dinsdag 23 juni heeft Brussel Plaatselijke Besturen geantwoord dat :
  • Er  geen zekerheid is dat de uitzendingen van de gemeenteraad vertaald moten worden;
  • De wettelijke bepalingen die de toegankelijkheid van websites en communicatiemiddelen voor het publiek voor gehandicapten verplicht stellen, niet van toepassing zijn op de opnames van de zittingen van de gemeenteraad.
Dit is een belangrijke wijziging die de mededingingsprocedure voor de uitzending van virtuele videoconferenties van de gemeenteraad overbodig maakt.
De gunningsprocedure zal daarom op deze nieuwe grondslagen opnieuw worden gelanceerd en er zal een kwalitatieve oplossing met camera’s worden gepresenteerd voor de fysieke gemeenteraadsvergaderingen van 2021.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website