Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD, over het plan Good Move

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 11.03.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
U weet dat de Brusselse gewestregering op 6 maart ll. het gewestelijk mobiliteitsplan, Good Move genoemd, heeft goedgekeurd. Vorig jaar, ten tijde van het openbaar onderzoek met betrekking tot dit plan, verklaarde u dat het plan "een cruciale uitdaging vertegenwoordigt voor de toekomst van de Brusselaars, met zeer belangrijke gevolgen voor de inwoners van Oudergem".  
U verklaarde dat Good Move meer bepaald voorziet "in de herkwalificatie van de E411 en het Herrmann-Debroux viaduct, de aanleg van een ontradende parking voor wie de stad wil betreden en de verlenging van tramlijn 8 tot aan het Bloso-sportcentrum". Deze punten komen ook voor in het richtplan van aanleg waarover onze raad zich enkele maanden geleden heeft uitgesproken. Ten tijde van het debat over het RPA werd meermaals gezegd dat het nog wel een tijdje zou duren alvorens er definitieve beslissingen zouden worden genomen. Wat betreft de punten die in Good Move zijn opgenomen, verkeren we echter niet meer in de fase van een richtplan op middellange termijn, maar gaat het om een mobiliteitsplan met precieze termijnen.
Tot slot voorziet Good Move ook in de wijziging van het statuut van bepaalde gewestwegen in wijkwegen, wat betekent - ik citeer opnieuw - "dat de Waversesteenweg of de Tervuursesteenweg zou kunnen worden aangelegd op een wijze die meer ruimte laat voor voetgangers en fietsers waarbij de maximale snelheid zou worden beperkt tot 30 km/uur". Sindsdien is gebleken dat het enthousiasme van de gemeente om de Waversesteenweg op te nemen in een zone 30 enigszins is afgenomen.
Vandaar de volgende vragen:
  1. Binnen welke termijnen kunnen we de herdefiniëring van de E411, de ontradingsparking en de uitbreiding van tramlijn 8 verwachten?
  2. Wat is de stand van zaken van de gesprekken tussen de gemeente en het gewest met betrekking tot de Waversesteenweg?
  3. Hoe ziet u de voorzieningen voor voetgangers en fietsers op de Tervuursesteenweg en de Waversesteenweg?
Met dank.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 06.04.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, als volgt:
Het Gewestelijk Mobiliteitsplan "Good Move" is een document dat de schakel vormt tussen enerzijds de gewestelijke visie zoals opgenomen in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en anderzijds de operationele actieplannen van de verschillende operatoren die belast zijn met de uitvoering van het mobiliteitsbeleid.
Het plan omvat een operationeel actieplan dat toelaat alle gewestelijke mobiliteitsinterventies in de komende 10 jaar te omkaderen, te coördineren en te sturen.
Het plan bevat geen precieze datum voor de herdefiniëring van de E411, de aanleg van de ontradingsparking en de uitbreiding van tramlijn 8. Dat is overigens ook niet het doel van dit plan. Deze 3 projecten zijn het voorwerp van een doelstelling voor 2030. Elk project zal zijn eigen evolutie volgen met inachtneming van alle inherente procedures (openbaar onderzoek ...).
De besprekingen betreffende de Waversesteenweg zijn nog steeds aan de gang met het gewest. Het is in dit stadium nog te vroeg om de voorzieningen voor voetgangers en fietsers op de Waversesteenweg en de Tervuursesteenweg, die hoe dan ook gewestwegen zijn, te definiëren; dit betekent dat wij geen controle hebben over de precieze voorzieningen en de uitvoeringskalender.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website