Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD, over het wegdek van de Schallerlaan

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 11.03.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Uit een recente gemeentelijke enquête bij de omwonenden van de Schallerlaan met betrekking tot het wegdek blijkt dat 77,50% van de respondenten van mening is dat het huidige wegdek met kasseien geen voldoening schenkt, voornamelijk omdat het lawaaierig is en het er moeilijk fietsen is.
Gevraagd naar wat volgens hen een ideaal wegdek zou zijn, spraken de omwonenden zich netjes verdeeld uit (in beide gevallen 32,70%) voor respectievelijk asfalt of gezaagde straatkeien.
Op de gemeentelijke website lezen we, bij de conclusies die uit de enquête werden gehaald, dat de optie om de laan te asfalteren wordt verworpen en dat de laan over zijn volledige lengte een identiek wegdek zal krijgen.
Vandaar de volgende vragen:
 1. Daar het altijd beter is om uit te spreken wat voor de hand ligt, willen we vragen of dit betekent dat het gekozen wegdek zal bestaan uit gezaagde straatkeien?
 2. Wanneer wordt deze wijziging doorgevoerd en wat is de geschatte duur van de werkzaamheden?
 3. Wat zijn de kosten van deze aanleg?
 4. Zullen de gezaagde straatkeien volstaan om de fietsers ertoe te bewegen opnieuw op de rijweg te rijden en niet langer op de stoep of zijn er andere voorzieningen gepland?
Met dank.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 06.04.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, als volgt:
 1. Het wegdek zal zeer waarschijnlijk bestaan uit gezaagde straatkeien.
 2. Alle procedures hebben vertraging opgelopen als gevolg van de covid-19-pandemie. We proberen in de mate van het mogelijke vorderingen te boeken met de projecten, maar er is nog geen aannemer aangesteld en ook de vrijstelling van vergunning is nog niet verkregen. We weten dus niet wanneer de werken van start zullen gaan noch hoelang ze zullen duren.
 3. Dit zal worden bestudeerd in het bestek dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 
 4. Er komen markeringen op de grond om aan te geven waar de fietsers dienen te rijden. Er wordt geen fietspad aangelegd, daar de beschikbare ruimte daarvoor niet volstaat, wel komt er een fietsstrook.
BESLIST
 • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website