Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD over de extra ruimte voor fietsers en voetgangers

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 27.04.2020 verstuurden de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt nodigde de gemeenten uit om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven zodat ze voldoende fysieke afstand kunnen houden.
Volgens de pers (meer bepaald La DH van 22 april 2020) stelt ze de gemeenten drie opties voor: een snelheidsbeperking van 20 km/u in de woongebieden met de mogelijkheid voor voetgangers om op straat te wandelen; de inrichting van fietspaden op bepaalde wegen; de inrichting van tijdelijke fietspaden, oversteekplaatsen voor voetgangers enz.
Verscheidene Brusselse gemeenten hebben al aangekondigd dat ze op die uitnodiging zullen ingaan.
Natuurlijk vinden we het essentieel dat de veiligheid van voetgangers en fietsers te allen tijde gewaarborgd blijft, vooral nu meer mensen zich op die manier verplaatsen. We blijven echter waakzaam om ervoor te zorgen dat de genomen maatregelen geen belemmering vormen voor de hervatting van de economische activiteit en de mobiliteit, met name voor winkels en de horeca op het moment dat de lockdown wordt opgeheven.
Vandaar de volgende vragen:
  • Is Oudergem van plan dergelijke initiatieven te nemen? (naast het Woluwepark) Zo ja, waar?
  • En als er initiatieven worden genomen, zijn die dan duurzaam of tijdelijk?
  • Hoe kunnen we de socialdistancing garanderen in deze grotere ruimten die logischerwijs meer mensen zouden kunnen aanzetten om op straat te komen?
  • Wat vindt u van het idee om ruimte voor te behouden voor wachtrijen aan winkels, eventueel door één of twee parkeerplaatsen (al dan niet tijdelijk) af te schaffen, zodat mensen niet op de rijweg moeten staan wachten?
  • Wat vindt u van het idee om de terrassen van de restaurants en cafés (wanneer ze weer open mogen) groter te maken door nieuwe ruimten open te stellen om zo fysieke afstand te bewaren?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 05.05.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, het volgende:
Vandaag is de federale regel nog steeds "stay home, save lives". Ook al is een wandeling om een frisse neus te halen of om uw hond uit te laten toegestaan, het is niet de bedoeling om dit aan te moedigen of op te drijven.
We vrezen dat dit soort initiatieven, die een ietwat feestelijk "autoloze dag"-gehalte hebben, de burgers ertoe zullen aanzetten om de socialdistancingregels aan hun laars te lappen. We kunnen begrijpen dat gemeenten die weinig parken en bossen hebben dit doen, maar dit is niet het geval in Oudergem. We willen vooral dat deze periode zo snel mogelijk voorbij is, zodat de economische activiteit weer op gang kan komen en we weer familie en vrienden kunnen zien. We willen niet het risico nemen om gedrag aan te moedigen waardoor we weer een stap terug zouden zetten, wat erger zou zijn dan wat dan ook.
We blijven open staan voor individuele actievoorstellen, zoals voor het Woluwepark. De beslissing of dit initiatief duurzaam of tijdelijk is, hangt uiteraard af van de beheerder van het park, Leefmilieu Brussel.
Wat het eventueel schrappen van parkeerplaatsen betreft om de wachtrijen aan de winkels beter te kunnen organiseren, zullen we zien of er zich ergens problemen voordoen, die we dan gericht zullen aanpakken. Voorlopig gedragen de Oudergemnaren zich spontaan correct, bewaren ze een veilige afstand en organiseren ze zich in ordelijke rijen.
Ik vrees dat de meeste terrassen niet groter kunnen worden gemaakt. Wanneer de terrassen zich in de openbare ruimte bevinden, worden ze enkel beperkt door de verplichting om voetgangers, kinderwagens en personen met beperkte mobiliteit door te laten, ruimten waarop niet beknibbeld kan worden.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website