Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD, over de voor de leerlingen genomen maatregelen tijdens de lockdown

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 27.04.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
De lockdownperiode heeft meerdere elementen aan het licht gebracht over afstandsonderwijs en de gelijke kansen tussen leerlingen.
Enerzijds konden we vaststellen dat afstandsonderwijs technologisch gezien mogelijk is, anderzijds kregen we ook snel de bevestiging dat niet alle leerlingen gelijk zijn, of het nu gaat om de toegang tot technische middelen of om de omstandigheden waarin ze thuis kunnen werken.
Het is ook niet zeker dat alle leerkrachten over dezelfde troeven beschikten om onderwijs te geven en ondersteuning te bieden van op afstand.
Vandaar de volgende vragen:
  • Welke acties werden ondernomen ter ondersteuning van de leerlingen en de leerkrachten tijdens de lockdown? Is er onderwijs op afstand gegeven? In welke vorm: is er al dan niet nieuwe leerstof gegeven?
  • Zijn er bijvoorbeeld pc's en/of printers geleverd voor de kinderen die het minst over dergelijke middelen beschikken? Indien ja, hoe bent u dan te werk gegaan?
  • Hebben sommige leerlingen gemeld dat ze problemen hadden om in te loggen op internet? Indien ja, hoe heeft men die problemen dan kunnen oplossen? Is een samenwerking met VOO mogelijk?
  • Hoe werden de meest kwetsbare leerlingen of de leerlingen met leerproblemen ondersteund en hoe zullen ze verder worden ondersteund tot aan de zomervakantie en in het nieuwe schooljaar?
  • Heeft u een idee van het aantal leerlingen dat met dergelijke moeilijkheden te maken had (internetaansluiting, bezit van een pc, leermoeilijkheden)?
  • Wordt er overwogen om de speelplaatsen van de gemeentescholen in het weekend opnieuw te openen / in te richten om beveiligde recreatieve ruimten te bieden voor de kinderen in de wijken met de grootste bevolkingsdichtheid? 
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 23.06.2020 antwoordde de Heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Mijnheer het gemeenteraadslid,
Met betrekking tot de acties die de gemeente heeft ondernomen ter ondersteuning van de leerlingen en de leerkrachten tijdens de lockdown maar ook tijdens de afbouw van de lockdown en voor het volgende schooljaar, verwijs ik u naar de maatregelen die zijn opgenomen in het document dat de gemeenteraad op 28 mei ll. heeft aangenomen (Strijd tegen de verspreiding van COVID 19 - Activiteitenverslag, ondersteuningsplan, programmatieopbouwstrategie, herstelplan).
Als inrichtende macht hebben we een lijst aangelegd van de kinderen die niet over het vereiste IT-materieel beschikten (ca. zestig gezinnen).  Daarna hebben we contact opgenomen met meerdere organisaties (meer bepaald Molen’Geek) om het noodzakelijke IT-materieel te verzamelen.  Helaas is dat niet gelukt.
Dankzij enkele spontane giften van inwoners van Oudergem (doorgestuurd naar de gezinnen die materieel nodig hadden) en ook dankzij de levering van IT-materieel door leerkrachten en schooldirecties zijn we erin geslaagd tegemoet te komen aan de meeste behoeften.
De gemeentelijke diensten hebben ook nog andere initiatieven genomen (oproep tot giften, digitale ruimte ...), maar die bleken al snel weer achterhaald te zijn toen de federale regering aankondigde dat de situatie snel weer normaal zou worden in de lagere scholen.
Voor de leerlingen die met deze moeilijkheden worden geconfronteerd, hebben de titularissen een VIP-pass gekregen waarmee de kinderen kunnen worden ingeschreven voor de schoolondersteuning die tijdens de vakantie wordt georganiseerd ("Zomervakantie gratis schoolbegeleiding"). In samenwerking met onze pedagogische teams heeft onze orthopedagoog de opvolging en ondersteuning van de leerlingen in moeilijkheden georganiseerd.
Tot slot zijn er geen plannen om de speelplaatsen van de gemeentescholen te openen. Ze zullen bij voorrang worden ingenomen door de buitenschoolse activiteiten en de speelpleinwerking. Ze openstellen voor een ander publiek zou erop neerkomen dat de door de NVR aanbevolen maatregelen niet in acht kunnen worden genomen.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website