Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD, over de buste van Leopold II

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 19.06.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
In de nacht van 11 op 12 juni werd de buste van Leopold II op de Vorstsquare beschadigd en neergehaald.
De fractie MR-Open VLD is van mening dat men in deze zaak een onderscheid dient te maken tussen twee aspecten: de noodzakelijke historische analyse, ook over de controversiële perioden van onze geschiedenis, en de feiten van vandalisme in de openbare ruimte.
De burgemeester vraagt aan de federale regering om de opdracht te geven een oefening te maken waarbij de koloniale periode in haar historische context wordt geschetst. We zijn echter van mening dat openheid voor diversiteit eenieder aanbelangt, op alle bevoegdheidsniveaus.
Vandaar de volgende vragen:
  • Welke maatregelen heeft de gemeente genomen naar aanleiding van het vandalisme tegen het standbeeld van Leopold II?
  • Is de gemeente van plan het standbeeld terug te plaatsen? Onder welke voorwaarden?  
  • Bent u van plan de ceremonie op 21 juli voor het standbeeld van Leopold II te handhaven? 
  • Zijn er andere plaatsen in de gemeente waar het probleem zich zou voordoen en zo ja, welke maatregelen zal de gemeente in dit verband nemen?
  • Welke acties worden door de gemeente ondernomen op het gebied van openheid voor diversiteit en zijn er medewerkers die zich met dit thema bezighouden?
Hartelijk dank.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 23.06.2020 antwoordde de Heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:
Het debat over de koloniale erfenis van Leopold II is de laatste jaren systematisch omgeslagen in een polemiek die de gemoederen beroert.
Allereerst veroordeelt de gemeente met klem deze daad van vandalisme die gemaskerde activisten in de nacht van donderdag 11 juni op vrijdag 12 juni hebben gepleegd tegen het standbeeld met de beeltenis van koning Leopold II op de Vorstsquare. Deze actie is in strijd met de rechtsstaat.
Naar aanleiding van deze feiten heeft de gemeente Oudergem beslist zich burgerlijke partij te stellen opdat de actieve en passieve aansprakelijkheid zou worden vastgesteld.
Het is niet door standbeelden of monumenten te verwijderen dat we het probleem van objectivering van onze geschiedenis zullen oplossen.
Er moet een sereen debat komen over onze geschiedenis, ons koloniaal verleden en over hoe het historisch relaas in onze generaties wordt ingeprent. Maar dit mag niet gebeuren door middel van vandalisme. Dit is niet de manier om de geschiedenis recht te zetten. Integendeel, het zijn daden die schokken, voor blokkering zorgen en die aanleiding geven tot spanningen en conflicten.
Om die reden heeft de gemeente bij de federale regering een officieel verzoek ingediend om zo snel mogelijk een college van geschiedkundige experten samen te stellen en aan dit college de opdracht te geven de context te schetsen van deze koloniale periode opdat eenzelfde lezing van de geschiedenis aan onze medeburgers zou worden geboden op alle plaatsen die verwijzen naar ons koloniaal verleden.
De gemeente Oudergem heeft ook beslist om het standbeeld van Leopold II te restaureren en pas terug te plaatsen eens dit contextualiseringswerk zal zijn afgerond.
De geschiedkundige kring van Oudergem heeft contact opgenomen met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika opdat deze instelling een voor het hele land geharmoniseerde schets van de historische context zou maken en met de vraag of er al teksten bestaan waarin de context wordt beschreven en bijgevolg om te onderzoeken of er kan worden samengewerkt. De contacten worden voortgezet.
Bij gebrek aan een beslissing van de NVR zijn er vandaag geen plannen om de ceremonie van 21 juli te organiseren.
Voor zover wij weten zijn er geen andere plaatsen in de gemeente waar het probleem zich voordoet.
Tot slot is het gemeentelijk personeel dat zich bezighoudt met het thema diversiteit inderdaad ingedeeld binnen de afdeling Human Resources. De gemeente Oudergem is een goede leerling als het gaat om openheid voor diversiteit. We denken daarbij in het bijzonder aan de opleiding van het gemeente- en politiepersoneel, de jaarlijkse indiening van het diversiteitsplan, het ter beschikking stellen van de nodige instrumenten om de pedagogische teams in staat te stellen de uitdaging van de diversiteit aan te gaan ...
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website