Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, raadsleden van MR-Open VLD, over de informatie die toegankelijk is met het oog op de indiening van een aanvraag voor speelstraten

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 11.03.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Onze gemeente biedt al jaren de mogelijkheid aan bewoners en ouders om tijdens de schoolvakanties een straat of een deel van een straat tijdelijk te laten inrichten als speelstraat. We hebben geprobeerd bepaalde burgers te helpen om daartoe de nodige formaliteiten te vervullen, maar vonden op de gemeentelijke website geen informatie over de aanvraagprocedure, over de voorwaarden om een dergelijke vergunning te verkrijgen noch over de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden alvorens een aanvraag in te dienen. De aanwezigheid van duidelijke informatie op de website van de gemeente zou nochtans een troef zijn voor de burgers.  
Vandaar de volgende vragen:
  1. Krijgt u elk jaar veel aanvragen, voor de zomervakantie en voor andere schoolvakanties? Blijft het aantal aanvragen stabiel of was er een toename tijdens de laatste jaren? 
  2. Hoe worden de burgers over deze mogelijkheid geïnformeerd? Via de gemeentelijke publicaties zoals de Oudergemnaar of ongeadresseerde brievenbusreclame?
  3. Bent u van plan meer informatie te publiceren op de website van de gemeente over de aanvraag en de criteria (formulier, regels en voorwaarden)?
We danken u bij voorbaat voor uw antwoord. 
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 06.04.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, als volgt:
  1. Elk jaar wordt een tiental straten tijdens de grote vakantie ingericht als speelstraten (1 juli tot 31 augustus). Het aantal aanvragen blijft al enkele jaren stabiel. 
  2. We hadden de informatie inderdaad moeten opnemen in het volgende nummer van de Oudergemnaar ... Gelet op de huidige toestand in verband met de covid-19-pandemie kunnen we vandaag nog niet zeggen of we vóór de zomervakantie nog de gelegenheid zullen hebben een nieuwe mededeling te publiceren, in het geval waarin speelstraten zouden worden toegelaten.  
  3. Om dezelfde redenen publiceren we voorlopig ook geen informatie op de website. Alle mededelingen in verband met "speelstraten" zullen wellicht worden uitgesteld tot volgend jaar.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website