Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp: de stand van zaken van verschillende dossiers - Bekendmaking van de zittingen van de gemeenteraad

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 18.06.2019 heeft mevrouw Martine Maelschalck via e-mail een schriftelijke vraag overgemaakt aan mijnheer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad, mevrouw Sophie de Vos, wnd. burgemeester, en mijnheer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Bekendmaking van de zittingen van de gemeenteraad
  • Steeds meer gemeenten van het Brussels Gewest kondigen de rechtstreekse uitzending op hun website aan van de zittingen van de gemeenteraad (de recentste is Stad Brussel). Wat is de stand van zaken in Oudergem?
Op 09.07.2019 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester, als volgt:
"In de algemene beleidsverklaring 2019-2021 wordt geen uitzending van de zittingen van de gemeenteraad vanaf dit jaar gepland: "(...) nog steeds met het oog op betere informatie van de burgers zal begonnen worden met het integraal heruitzenden van de debatten van de gemeenteraad op internet."
De diensten hebben ons de volgende timing voorgesteld:
- richtlijnen te presenteren in het college met begrotingsimpact tegen 2020, daarna lancering van de aanbestedingsprocedure
- indien nodig, huur van een YouTube-kanaal
- testopname van een reële zitting van de gemeenteraad
- evaluatie gepresenteerd in de raad"
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie ervan op de gemeentelijke website