Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp: de stand van zaken van verschillende dossiers - Bpost

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 18.06.2019 heeft mevrouw Martine Maelschalck via e-mail een schriftelijke vraag overgemaakt aan mijnheer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad, mevrouw Sophie de Vos, wnd. burgemeester, en mijnheer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Bpost
  • Hebt u antwoord gekregen van bpost inzake het behoud van een toereikend aantal rode postbussen in Oudergem?
  • Heeft bpost u gerustgesteld omtrent de instandhouding van een postkantoor op het grondgebied van de gemeente?
Op 03.07.2019 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester, als volgt:
We hebben uw schriftelijke vraag goed ontvangen en er terdege aandacht aan besteed.
Wat betreft het toereikende aantal postbussen, hebben we een kaart ontvangen waarop de huidige plaatsen van de resterende bussen zijn weergegeven … met mogelijkheid tot eventuele wijziging nadat het aangepaste netwerk is getest.
We hebben tot op heden nog geen enkele reclamatie of klacht ontvangen.
U bevraagt ons ook aangaande het behoud van een postkantoor op het gemeentelijke grondgebied. We kunnen u geruststellen: tot nu toe zijn er geen plannen om het postkantoor af te schaffen.
NEEMT AKTE
  • van het antwoord van mevrouw de waarnemende burgemeester
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website