Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp: de stand van zaken van verschillende dossiers - Gemeentelijk informatieblad "De Oudergemnaar"

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 18.06.2019 heeft mevrouw Martine Maelschalck via e-mail een schriftelijke vraag overgemaakt aan mijnheer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad, mevrouw Sophie de Vos, wnd. burgemeester, en mijnheer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Gemeentelijk informatieblad "De Oudergemnaar"
  • Na de eerste vergadering meerderheid/oppositie hebben we geen antwoorden ontvangen op onze vragen betreffende de bijdrage van de oppositie aan de pagina's van het blad. Moet het feit dat het infoblad is "geneutraliseerd" (noch namen, noch foto's van mandatarissen) worden beschouwd als het antwoord van de meerderheid, namelijk strikte eerbiediging van het gewestelijke voorschrift dat u toestaat uw kolommen niet open te stellen voor andere partijen in geval van een "neutraal" blad?
Op 03.07.2019 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester, als volgt:
We hebben uw schriftelijke vraag goed ontvangen en er terdege aandacht aan besteed.
De meerderheid zal u na het zomerreces voorstellen om de besprekingen omtrent het gemeentelijke informatieblad voort te zetten aan de hand van de tekst van het reglement aangaande de politieke tribunes in de gemeentelijke media.
De vertraging in de inwerkingtreding van de Nieuwe Gemeentewet, alsook de actualisering van dit onderwerp tijdens de Conferentie van Burgemeesters hebben de behandeling van het dossier uitgesteld.
NEEMT AKTE
  • van het antwoord van mevrouw de waarnemende burgemeester
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website