Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over de bewakingscamera's

HET COLLEGE,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikels 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 22.10.2020 stuurde mevrouw Martine Maelschalck, via e-mail, een schriftelijke vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Geachte collega's,

De gemeente verklaarde eerder al dat ze in Oudergem meerdere mobiele camera's wenste te installeren in het kader van haar strijd tegen sluikstorten en hondenpoep, en dat vanaf de eerste helft van 2019.Gelet op het potentieel indringend karakter van een systeem van camerabewaking willen we graag een stand van zaken maken wat betreft de doeltreffendheid.

 1. Wanneer werd de eerste camera opgesteld? Hoeveel camera's telt de gemeente vandaag?
 2. Wanneer werden de borden geplaatst die informeren over de aanwezigheid van camera's? Werden ze onmiddellijk en stelselmatig op zichtbare en duidelijke wijze geplaatst?
 3. Kreeg u te maken met problemen van een gebrek aan eerbied voor de privacy via het gebruik van deze camera's? Zijn er bijkomende voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?
 4. Wat is uw eerste analyse wat betreft de doeltreffendheid van dit systeem? Hoeveel boetes zijn er via dit systeem uitgeschreven?

Hartelijk dank.

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Op 26.10.2020 antwoordde het college, in de persoon van mevrouw Sophie de Vos, schepen, als volgt:

 1. De eerste drie camera's zijn geplaatst op 04/12/2019. De gemeente heeft vandaag 3 bewakingscamera's en 6 vallen. 
 2. Er zijn onmiddellijk borden aangebracht op palen op een hoogte van 2 meter. Nadien heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden op het hele grondgebied van de gemeente te plaatsen. Er werden dus grote borden opgesteld bij alle ingangen tot de gemeente.
 3. Er zijn geen problemen geweest met de eerbied voor de privacy (AVG). De camera's werken niet met een directe operator en de camera's zijn zodanig opgesteld dat ze niet in de richting van de huizen filmen.
 4. Tot op heden heeft de gemeente 177 processen-verbaal uitgeschreven. Wat betreft de bemiddelingen beschikken we over de analyse voor 133 processen-verbaal (de laatste 44 zijn nog niet opgenomen in de statistieken). Daarvan hebben 46 processen-verbaal geleid tot bemiddeling waarvan er slechts 1 niet succesvol is afgerond. Dit vertegenwoordigt dus een slaagpercentage van 98%. We stellen ook vast dat er minder gevallen zijn van sluikstorten dankzij de bemiddeling en de camera's.

NEEMT AKTE

 • van de vraag gesteld door mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website