Schriftelijke vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en de Heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over het vastgoedproject Papiermolenstraat

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis ;
Gelet op het huishoudelijke reglement van de Raad, artikelen 55 tot en met 60;
Overwegende wat volgt:
Op 18.01.2021 stuurde Mevrouw Martine Maelschalck per e-mail een schriftelijke vraag aan de de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de Raad en aan de heer Etienne Schoonbroodt, de gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Onze vraag betreft de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning nr. 17615 van BPI Real Estate Belgium - Rue du Moulin à Papier 55, die op 22 oktober 2020 voorwaardelijk werd goedgekeurd door de overlegcommissie. Voor zover wij weten, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich nog niet uitgesproken over dit project.
Zoals de onderstaande link bevestigt, adverteert BPI Real Estate Belgium echter reeds voor het project Archi 2000, "Pure" genaamd, dat als definitief wordt voorgesteld aangezien de opleveringsdatum is aangekondigd voor medio 2023.
https://www.bpi-realestate.com/fr/be/logement-neuf/bruxelles/pure
Onze vragen zijn de volgende:
  1. Heeft het Brussels Gewest al ingestemd met het project?
  2. Heeft Archi 2000 zich ertoe verbonden te voldoen aan de door het overlegcommissie gestelde voorwaarden?
  3. Hoe komt het dat een projectontwikkelaar nu al reclame maakt voor een project dat nog niet is goedgekeurd en nog aan voorwaarden is onderworpen?
  4. Moeten potentiële kopers niet gewaarschuwd worden voor deze omstandigheden?
Dank u wel.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
Op 24.01.2021 antwoordde de heer Alain Lefebvre, schepen, het volgende:
Mijnheer de gemeenteraadslid,
Mevrouw de gemeenteraadslid,
Het ontwerp waarnaar u verwijst, is op 22 oktober 2020 aan het overlegcommissie voorgelegd. De gerechtigd was aanwezig.
De Commissie heeft een groot aantal voorwaarden gesteld voor de uitvoering van het project. De ambtenaar stemde hiermee in, behalve met het verzoek van de gemeentelijke vertegenwoordigers om "de omvang van het geplande gebouw te verkleinen door te voorzien in een toename van de vloeroppervlakte die beperkt blijft tot +/-10% van de bestaande bovengrondse vloeroppervlakte (bijvoorbeeld door de hoogte van het gebouw met één volledige bouwlaag te verminderen)".
De Gewestelijke vertegenwoordiger van Urban Brussels heeft hierover een minderheidsstandpunt ingenomen en verzocht om "een aanzienlijke vergroting van de terugligging van de laatste bouwlaag van de twee gebouwen".
Het College van Burgemeester en Schepenen sloot zich aan bij het meerderheidsstandpunt van het overlegcommissie, maar voegde er nog enkele voorwaarden aan toe.
Ik kan bevestigen dat het Gewest tot op heden geen bouwvergunning heeft afgegeven.
Noch de aanvrager, noch zijn architect hebben ons op de hoogte gebracht van enig voornemen om het project te wijzigen.
Ontwikkelaars en architecten publiceren op hun websites zeer vaak informatie over de projecten die zij ontwikkelen en geven soms een streefdatum aan. Dit lijkt mij een blijk van transparantie en beantwoordt aan de verwachtingen van een groot deel van de bevolking. Dit project werd ook voorgesteld aan de omwonenden, die na afloop positief reageerden op de bij deze gelegenheid aangevatte dialoog. Pas daarna heeft de ontwikkelaar een bouwvergunning aangevraagd. Projecten openbaar maken betekent niet dat ze te koop worden aangeboden.
Er bestaan beschermende maatregelen voor kopers.
De wet Breyne regelt de bouw van woningen in België. Het biedt de koper uitgebreide bescherming, legt de verantwoordelijkheden vast en voorziet in financiële waarborgen. Het is van toepassing in geval van een verkoop op basis van een plan.
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening verplicht de verkoper en de notaris om stedenbouwkundige inlichtingen op te vragen bij de gemeente en deze in de akte over te nemen. Zo krijgt elke koper relevante informatie over de voor het onroerend goed beschikbare stedenbouwkundige vergunningen of het ontbreken daarvan.
NEEMT AKTE
  • van het antwoord
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website