Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp in verband met de stedenbouwkundige vergunningen

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 16 september 2019 stuurde mevrouw Martine Maelschalck, via e-mail, een schriftelijke vraag naar de heer Didier Gosuin, burgemeester en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Zou ik de volgende statistieken kunnen krijgen:
  1. Hoeveel aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen worden er jaarlijks ingediend?
  2. Hoeveel aanvragen worden geweigerd en welke zijn de voornaamste redenen voor dergelijke weigering?
  3. Hoeveel aanvragen houden verband met renovatie met het oog op isolatie?
  4. Bijkomende vraag: hoe staat het met het project inzake de creatie van fiscale incentives met als doel de Oudergemnaren (m/v) bij te staan die wensen te investeren in energiebesparende maatregelen?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen
Artikel 55 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt: ... "Zijn onder meer niet aanvaardbaar: … vragen en interpellaties die enkel tot doel hebben statistische gegevens te verkrijgen".
Dit is het geval voor de eerste 3 gestelde vragen.
Dit belet me echter niet uw vragen te beantwoorden.
1. Hoeveel aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen worden er jaarlijks ingediend?
Voor Oudergem worden er jaarlijks 250 tot 300 aanvragen van vergunningen ingediend bij de gemeente. Daarbij komen er nog ca. 20 vergunningsaanvragen die bij het gewest worden ingediend.
2. Hoeveel aanvragen worden geweigerd en welke zijn de voornaamste redenen voor dergelijke weigering?
Jaarlijks worden 5 tot 15 vergunningsaanvragen geweigerd. Ik vestig uw aandacht op het feit dat heel wat aanvragen door de aanvrager worden gewijzigd om gevolg te geven aan de bezwaren of voorwaarden die tijdens het onderzoek van de aanvraag worden geformuleerd. De redenen voor een weigering hebben voornamelijk betrekking op aanvragen met een overdreven bouwvolume en/of die aanleiding geven tot een te grote verdichting.
3. Hoeveel aanvragen houden verband met renovatie met het oog op isolatie?
De meeste aanvragen hebben betrekking op renovaties of uitbreidingen. Ze bevatten bijna alle een luik "isolatie". Ik wens er ook op te wijzen dat er voor heel wat isolatiewerkzaamheden geen stedenbouwkundige vergunning is vereist.
4. Bijkomende vraag: hoe staat het met het project inzake de creatie van fiscale incentives met als doel de Oudergemnaren (m/v) bij te staan die wensen te investeren in energiebesparende maatregelen?
De gewestelijke beleidsverklaring voorziet in heel wat maatregelen die tot doel hebben gebouwen te verbeteren op het vlak van energie, inzonderheid op fiscaal vlak (zie infra).
In die verklaring staat duidelijk te lezen dat de regering de wens heeft om de interventies van de overheid te coördineren en een uniek loket in het leven te roepen. De gemeente Oudergem wenst aan te sluiten bij de initiatieven die zullen worden ondernomen. Het komt er ook op aan zo doeltreffend mogelijk te handelen door een al te grote verspreiding van initiatieven te voorkomen. We wachten bijgevolg de gewestelijke debatten af die zullen moeten leiden tot de concrete uitwerking van de aangekondigde initiatieven.
Uittreksels uit de Algemene gemeenschappelijke beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
"De massale heroriëntatie van de investeringen in de richting van de energietransitie vereist een globale visie op de bijdragen en beloningsmechanismen, om te zorgen voor een eerlijke verdeling van de overheidsmiddelen. De Regering zal de mogelijkheid onderzoeken van één fonds voor de energietransitie van gebouwen, dat de huidige bijdragen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren (groenestroomcertificaten, energie- en klimaatfondsen, renovatiepremies, enz.) combineert met andere financiële bijdragen.
...
Om rekening te houden met de verscheidenheid aan situaties (mede-eigendom, eigenaars-verhuurders, enz.) zal de Regering een verscheidenheid aan publieke en private financieringsoplossingen activeren. Zij zal, in samenwerking met de particuliere en openbare financiële operatoren, verschillende innoverende financieringsformules uitwerken die aangepast zijn aan de energierenovatie, zoals hypothecaire leningen die terugbetaalbaar zijn over termijnen die overeenstemmen met de financiële opbrengst van de geplande renovatie of leningen voor energierenovatie die terugbetaalbaar zijn bij overdracht.
...
Om de gelegenheid die de overdracht van onroerend goed biedt om ambitieuze renovaties uit te voeren optimaal te benutten, zal de Regering zich ertoe verbinden een prijssignaal te geven dat gekoppeld is aan de energie-efficiëntie van het goed op het ogenblik van de overdracht, door middel van een verlaging van de registratierechten, een vermindering van de successierechten of de schenkingsrechten, op voorwaarde dat een volledige energierenovatie binnen een bepaald tijdsbestek en na analyse van de EPB wordt uitgevoerd en dat een strategie voor de verbetering van de energieprestaties wordt ontwikkeld. Meer in het algemeen zal de Regering de modaliteiten van een stimulerende fiscaliteit bestuderen om eigenaars aan te moedigen de EPB-klasse van hun onroerend goed te verbeteren.
...
De Regering zal er vanuit een one-stop-shop logica voor zorgen dat de gebruikers op één enkele plaats terechtkunnen voor alle stappen in verband met hun renovatieproject."
GOEDGEKEURD
  • het antwoord op de schriftelijke vraag
  • de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website