Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en van de heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over de openstelling van het Hertoginnedal voor het publiek

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikels 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 14.09.2020 heeft mevrouw Martine Maelschalck via e-mail een schriftelijke vraag overgemaakt aan mijnheer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en aan mijnheer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
In juli heeft het Brussels Parlement zich uitgesproken voor een gedeeltelijke openstelling van het domein Hertoginnedal voor het publiek.
Bij MR-Open VLD willen we uiteraard alle Brusselaars een betere toegang tot de groene ruimten bieden.
Hertoginnedal is echter geen domein als een andere. Er worden regelmatig internationale en Europese bijeenkomsten georganiseerd en de kanselarij van de eerste minister en de Regie der Gebouwen spreken daarin een woordje mee.
Daardoor vergt publieke toegankelijkheid van dit domein, bijvoorbeeld tijdens de erfgoeddagen of de waterdagen, altijd aanwezigheid van de plaatselijke politie.
 Vandaar de volgende vragen:
  • In welke mate is de gemeente Oudergem geraadpleegd voordat deze beslissing werd aangekondigd?
  • Als het project doorgaat, welke gevolgen zou het dan hebben wat het mobiliseren van lokale politie betreft?
  • Heeft men al onderzocht wat de eventuele weerslag van de aanwezigheid van publiek zal zijn op de fauna en flora in het domein?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 27.09.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, het volgende:
Het gaat om een initiatief dat we al vele jaren steunen. Uw groep ook trouwens, dat bent u toch niet vergeten? (zie de motie die in 2007 door de groep MR is ingediend en die met eenparigheid van stemmen is aangenomen)
Dit groengebied is niets anders dan een deel van het erfgoed van de burgers. Ik herinner u eraan dat de laatste privé-eigenaar, Charles Dietrich, Hertoginnedal aan de Koninklijke Schenking heeft geschonken met de bedoeling dat het domein zoveel mogelijk mensen ter beschikking zou worden gesteld. De geest daarvan wordt absoluut niet geëerbiedigd.
Ook de recente lockdown heeft aangetoond dat alle Brusselaars toegang moeten kunnen hebben tot groene ruimte.
Wij steunen ook het project om de Woluweweg te deprivatiseren, wat wellicht gemakkelijker snel te realiseren is en waardoor de burgers de weg zouden terugkrijgen die hun tegen het advies van de gemeente in is afgenomen. Wij steunen de inrichtingen die bijdragen tot het groene en blauwe netwerk dat wordt gevormd door de Woluwe en wij wensen mee te doen met de intergewestelijke continuïteit voor voetgangers. U moet dit besluit zeker hebben gelezen in de notulen van het College van oktober 2019, in de pers en op Facebook. In die beslissing hebben we de Brusselse regering opgeroepen om de federale regering en de Koninklijke Schenking aan te spreken teneinde een dialoog te starten over de gedeeltelijke openstelling van het domein.
In dit stadium is er nog niets gebeurd: het ligt voor de hand dat de uiteindelijke beslissing de Koninklijke Schenking toekomt. Wij kunnen alleen maar pleiten voor deze openstelling en voor een dialoog met de bevoegde overheden.
Maar terug naar uw vragen:
We zijn niet officieel door het Parlement geraadpleegd, maar we hadden ons standpunt kenbaar gemaakt na de beslissing van het College van oktober 2019.
Gezien de huidige situatie is het volkomen voorbarig te spreken van een impact op het politiekorps (die er overigens niet zou zijn als de Woluweweg gedeprivatiseerd zou worden).
Ten slotte de vraag over een studie naar de mogelijke weerslag van de aanwezigheid van publiek op de fauna en flora: dat valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke en federale overheden. Bij mijn weten is zo'n studie er nog niet aangezien, nogmaals, het project momenteel stilligt. Het College van Oudergem heeft het Gewest nochtans wel degelijk gevraagd een studie uit te voeren over de inrichting, de signalisatie en het beheer van de "Woluweweg".
Het spreekt voor zich dat we de openstelling van deze groene ruimte vragen met respect voor de biodiversiteit die er aanwezig is en vanuit een bekommernis om het welzijn van onze burgers.
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website