Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck: gevaarlijk karakter van het kruispunt van de Beaulieulaan met de oprit van de autosnelweg

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikel 56;
Overwegende hetgeen volgt:
Mevrouw Martine Maelschalck heeft een schriftelijke vraag gesteld aan het college op 14.12.2018 betreffende het gevaarlijke karakter van het kruispunt van de Beaulieulaan met de oprit van de autosnelweg:
" Geachte mevrouw de burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte heer voorzitter van de raad,
geachte collega's,
Op woensdag 12 december werd een man omvergereden en zwaar gewond op de oversteekplaats voor voetgangers aan het kruispunt van de Beaulieulaan met de oprit van de autosnelweg. U heeft daar zeker van gehoord, want als verzwarende omstandigheid heeft de bestuurder vluchtmisdrijf gepleegd.
Het is niet de eerste keer dat voetgangers hun leven wagen op dit kruispunt. Het is zo erg geworden dat de Europese instellingen het initiatief hebben genomen de gebruikers te waarschuwen voor het gevaarlijke karakter van de bewuste plaats door kleine affiches aan te plakken op de palen. De hele dag lang maken heel wat voetgangers die het metrostation verlaten of zich daarheen begeven immers gebruik van dit kruispunt. Het probleem lijkt mij tweeledig: enerzijds rijden automobilisten veel te snel omdat ze denken dat ze al op de autosnelweg rijden en er geen rekening mee houden dat voetgangers hier nog kunnen oversteken. Anderzijds zijn de verkeerslichten op de Beaulieubrug niet bijzonder duidelijk; ik nodig u dan ook uit om de toestand ter plaatse te gaan bekijken. Dit kan natuurlijk aanleiding geven tot verwarring in een wegconfiguratie die zo al niet eenvoudig is.
Mijn vraag is dubbel:
Wat bent u van plan te doen om dit kruispunt te beveiligen?
Zou het mogelijk zijn om te onderzoeken of er duidelijkere signalisatie kan worden ontworpen?
Bijkomende vraag:
Zo u mij zou zeggen dat sommige inrichtingen niet tot uw bevoegdheid behoren, wat heeft u dan gedaan of wat gaat u doen om bij de bevoegde overheden aan de alarmbel te trekken?
Ik dank u ."
Op 29.01.2019 antwoordt het college als volgt:
Wij hebben uw schriftelijke vraag van 14 december 2018 betreffende de gevaarlijke situatie van het kruispunt Beaulieulaan – oprit van de autosnelweg E411 goed ontvangen.
Om de situatie van dit kruispunt toe te lichten, vindt u hierna een historiek van het kruispunt vanaf eind 2017.
Tijdens de maand november 2017 hebben de gemeentelijke diensten meerdere vragen ontvangen van burgers met de mededeling dat het kruispunt tussen de Beaulieulaan en de oprit van de autosnelweg een gevaarlijk karakter vertoont door mogelijke wijzigingen van de signalisatie en dat veel bestuurders die van Delta komen naar links afslaan en het verkeerslicht voorbijrijden terwijl de pijl van dat verkeerslicht op rood staat.
De politie is ter plaatse geweest en heeft vastgesteld dat het driekleurensysteem op het kruispunt (door het Gewest) gewijzigd was en dat een aantal bestuurders die naar links afsloegen het verkeerslicht met de rode pijl niet eerbiedigden.
Op dat ogenblik was er:
  • Aan de linkerkant van de baan een verkeerslicht met een pijl voor de bestuurders die naar links afslaan (oprit van de autosnelweg) en een specifieke markering op de baan (pijl naar links naar de E411);
  • Aan de rechterkant van de baan een traditioneel verkeerslicht (ronde lens) voor de rechterrijstrook om zich te begeven naar de Beaulieulaan en de Charles Michielslaan. 
Er is echter geen aanwijsbord F13 aangebracht met aanduiding van de richting van de rijstroken.
De e-mails van de burgers zijn door de politie overgemaakt aan het Gewest opdat het nodige gedaan zou worden, namelijk het kruispunt beveiligen en de nieuwe signalisatie aangeven.
Het bord F13 is kort nadien geplaatst ter hoogte van het kruispunt Lombard/Cockx/Charlent.
Op vraag van de politie is een verkeerslicht met pijlen geplaatst door het Gewest om rechtdoor te rijden en om naar rechts af te slaan teneinde zo iedere twijfel voor de bestuurders uit te sluiten.
Momenteel, wanneer het verkeerslicht met de pijlen op rood staat, is het voor de bestuurders die van Beaulieu komen groen, evenals voor de voetgangers die de oprit die leidt naar de E411 oversteken (op die manier verloopt het verkeer vlotter aangezien er minder fasen zijn).
Inzake mobiliteit zijn de nieuwe fasen een goede oplossing maar de signalisatie zou ook via een portaalconstructie boven de rijstroken aangebracht moeten worden.
Inzake verkeersveiligheid zou de middenberm verlengd kunnen worden om zo de bocht naar de E411 minder breed te maken en de bestuurders te verplichten hun snelheid te matigen.
2. Omdat het een gewestweg is, hebben de gemeente en de politie het Gewest, beheerder van de weg, met spoed ingelicht over deze problematiek.
3. Het Gewest dat op de hoogte is van deze problematische situatie, bestudeert de verschillende mogelijkheden om hieraan te verhelpen.
NEEMT AKTE
  • van de schriftelijke vraag
  • van het antwoord
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website