Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck: procedure voor het indienen van kandidaturen bij de raad voor maatschappelijk welzijn

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 84bis
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikel 56
Overwegende wat volgt:
Op 14.12.2018 stuurt mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een schriftelijke vraag naar Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad, en naar Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Geachte mevrouw de burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Als nieuw verkozen gemeenteraadslid heb ik nog het recht verbaasd te zijn over hoe bepaalde zaken lopen. Toen ik op maandag 10 december de kandidaturen van MR-Open VLD voor de raad voor maatschappelijk welzijn kwam indienen, ontdekte ik een procedure waarover ik me toch wel wat vragen stel.
Ik heb mijn documenten ingediend die voor de burgemeester zijn bestemd, net als mijn collega Nathalie Wijns dat een paar minuten later ook heeft gedaan. 
Daarna vroeg ik me echter af: wat gebeurt er dan met die documenten? Waarom beschikken de leden van de meerderheid, en in ieder geval de burgemeester, over alle kandidaturen, zodat zij met volledige kennis van zaken een strategie kunnen uitstippelen alvorens hun eigen lijst met kandidaten in te dienen? 
Ik geef toe dat ik destijds niet heb gevraagd om alle kandidaturen te mogen raadplegen. Mijn collega stelde wel uitdrukkelijk de vraag maar botste op een weigering.
En dus wordt mijn verbazing alleen maar groter.
Ik beweer niet dat er sprake is van een slechte praktijk - bijlange niet - maar u moet toegeven dat er gerede twijfel kan bestaan. Als we ons willen laten voorstaan op transparantie en goed bestuur, dan is twijfel nooit een goede zaak. 
Ik dank u.
Op 18.12.2018 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester, als volgt:
De kandidaturen zijn ingediend op maandag 10.12.2018 om 19.00 uur. Na hun ontvangst te hebben bevestigd en een kopie te hebben overhandigd aan de indiener van de lijst, bewaarde de heer gemeentesecretaris de akten in zijn kluis.
Alvorens de lijst definitief vast te stellen, moet de lijst worden gecontroleerd. Het gaat erom te verzekeren dat de namen van de kandidaten in overeenstemming zijn met de wet. De mandaten binnen de raad voor maatschappelijk welzijn zijn niet voorbehouden voor de leden van de gemeenteraad en dus duren de controles langer omdat het rijksregister moet worden geraadpleegd.
Bovendien zijn sommige kandidaturen met de hand geschreven. Er kunnen dus fouten worden gemaakt bij het interpreteren of overschrijven van een naam, waardoor de controles in het rijksregister negatieve resultaten kunnen opleveren. Als gevolg daarvan duurt het nog langer alvorens de lijst definitief kan worden vastgesteld.
Er deed zich nog een ander geval voor: de naam van sommige mensen komt voor op meerdere voordrachtsakten. Alvorens aan mevrouw de waarnemend burgemeester een definitieve lijst voor afsluiting voor te stellen, controleert de administratie de wettigheid van deze situatie om te voorkomen dat het gerechtelijk college de resultaten van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ongeldig verklaart.
Het klopt niet dat mevrouw de waarnemend burgemeester over alle kandidaturen beschikt. Mevrouw de waarnemend burgemeester nam akte van de indiening van de kandidaturen, maar die werden onmiddellijk doorgestuurd naar de administratie.
Een voorlopige lijst van de kandidaturen voor de raad voor maatschappelijk welzijn wordt hierbij gevoegd.
NEEMT AKTE
  • van de schriftelijke vraag
  • van het antwoord van mevrouw de waarnemend burgemeester
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website