Schriftelijke vraag van mevrouw Nathalie Wyns: kunstgrasvelden (2)

HET COLLEGE,
Gelet op artikel 84bis van de nieuwe gemeentewet
Gelet op artikel 56 van het huishoudelijk reglement van de raad
Herziende zijn raadsbesluit met referentie 002/18.12.2018/B/0146 houdende de schriftelijke vraag van mevrouw Nathalie Wyns: kunstgrasvelden
Overwegende hetgeen volgt:
Tijdens de zitting van 18.12.2018 had het college de dienst Sport belast met het verzamelen van elementen met het oog op het formuleren van een antwoord.
Op 29.01.2019 is als volgt geantwoord:
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Ik heb kennis genomen van uw vraag en dank u daarvoor.
In bijlage vindt u het schrijven van 9 maart 2018 in verband met de kunstgrasvelden van mevrouw de staatssecretaris evenals het antwoord van het gemeentebestuur via de post van 22 mei 2018.
Het gemeentelijk stadion van Oudergem, gelegen te 1854 Waversesteenweg, beschikt over twee kunstgrasvelden met rubberkorrels:
  • T2: kunstgrasveld aangelegd in 2003;
  • T4: kunstgrasveld vernieuwd in 2005.
Het college van burgemeester en schepenen heeft een analyse gevraagd aan de firma Sandmaster die zich bezighoudt met het onderhoud van de kunstgrasvelden. Dit is hun antwoord dd. 22 maart 2018:
"Er zijn meerdere publicaties afkomstig van professionals uit de sportwereld na het verschijnen van de reportage en de persartikelen waarin sprake is van een eventuele toxiciteit van de SBR granulaten die gebruikt worden voor de vulling van sportvelden in kunstgras.
Alle SBR granulaten (afkomstig van recyclage van gebruikte banden) die momenteel als vulmateriaal gebruikt worden voor sportvelden beantwoorden aan de thans geldende normen.
Er zijn verschillende studies uitgevoerd in de Verenigde Staten en in meerdere Europese landen en voor het ogenblik is niet aangetoond dat er enig risico voor de gezondheid zou zijn. In bijlage het PV van labosport met de certificatie van de SBR granulaten die gebruikt op uw sportvelden evenals een document aangaande de traceerbaarheid van de banden die onze leverancier gebruikt om deze granulaten te produceren. "
Parallel zijn ook andere onderzoeken gebeurd. Op basis van de geruststellende elementen waarover wij op heden beschikken, is nog geen communicatie gebeurd naar de betrokken sportclubs.
Onze belangrijkste zorg is uiteraard ons ervan te verzekeren dat er geen enkel gevaar, verbonden aan het gebruik van granulaten van banden in de kunstgrasvelden, bestaat voor de gezondheid van de gebruikers. Bij wijze van voorzorg zal geen enkel risico genomen worden op het ogenblik dat de kunstgrasvelden vernieuwd moeten worden. Het staat vast dat niet gekozen zal worden voor rubberkorrels maar wel voor erkende alternatieven zoals korrels uit kokosnoot of kurk .
NEEMT AKTE
  • van het antwoord
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website