Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo over de delegaties in het college van burgemeesters en schepenen

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 84bis
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 en 56
Overwegende wat volgt:
Op 15.01.2019 stuurt mevrouw Vanessa Rigodanzo, per e-mail, een schriftelijke vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Geachte mevrouw de burgemeester,
Mijnheer de gemeentesecretaris,
1. Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 20 december 2018 heeft de gemeenteraad akte genomen van de wijzigingen die door het college aangebracht zijn aan het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer.
2. Krachtens artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, is de gemeenteraad bevoegd voor de vaststelling van de aanvullende reglementen betreffende de openbare wegen gelegen op hun grondgebied. Artikel 6 van gezegde ordonnantie voorziet echter dat de gemeenteraad de bevoegdheid om aanvullende reglementen te nemen, kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
3. Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad van Oudergem gebruikgemaakt van deze mogelijkheid van delegatie. Op dat ogenblik was de gemeenteraad samengesteld als volgt:
Lijst van de burgemeester: 23 raadsleden
Ecolo: 4 raadsleden
PS: 2 raadsleden
Samen: 1 raadslid
CDH: 1 raadslid
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, is de samenstelling van de gemeenteraad gewijzigd:
Défi: 19 raadsleden
Ecolo: 8 raadsleden
MR: 2 raadsleden
PS: 1 raadslid
Liste citoyenne: 1 raadslid
De huidige gemeenteraad vertoont niet hetzelfde politieke evenwicht als de gemeenteraad die in 2014 aan het bewind kwam, ogenblik waarop het besluit genomen is aan het college de bevoegdheid te delegeren om aanvullende reglementen vast te stellen betreffende de openbare wegen gelegen op hun grondgebied.
Kunt u mij bijgevolg het volgende meedelen:
  • Of de beslissing van november 2014 een geldige wettelijke basis blijft om de bevoegdheid van het schepencollege ter zake te verantwoorden.
  • Het aantal delegaties door de gemeenteraad ten gunste van het college dat op heden nog van kracht is. En welke delegaties zijn dit?
Ik dank u voor uw antwoord.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid PS
Op 29 januari 2019 heeft de heer Bruno Collard het volgende geantwoord:
De gemeenteraad heeft op 27 november 2014 gebruikgemaakt van de bevoegdheid om aan het college van burgemeester en schepenen de verantwoordelijkheid te delegeren om reglementen vast te leggen die ertoe strekken de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden die een periodiek of permanent karakter hebben overeenkomstig artikel 6 van de ordonnantie van 3 april 2014. Dit delegatiemechanisme is ingevoerd door de Brusselse wetgever op vraag van de Vereniging van de Stad en de gemeenten van het Brussels Gewest rekening houdend met het zeer specifieke karakter van de betreffende bepalingen (verdrijvingsvlak, laadzone, parkeerplaatsen PBM enz.).
Noch artikel 6 noch enige andere bepaling van de ordonnantie noch enige andere wettelijke basis beperken deze delegatie in de tijd en leggen geen verplichting op deze delegatie te verlengen in geval van gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad; de beslissing van 27 november 2014 blijft derhalve een geldige wettelijke basis om de delegatie van deze bevoegdheid aan het schepencollege te verantwoorden.
Deze delegatie is destijds bij eenparigheid aangenomen en is derhalve ook door u goedgekeurd.
Bovendien heeft dit geen invloed op de transparantie aangezien de leden van de gemeenteraad inzage hebben in de wijzigingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen via de notulen van de zittingen van het schepencollege die wekelijks overgemaakt worden aan de groepschefs. Bovendien is het aanvullend reglement op de politie bijgewerkt op de website van het gemeentebestuur na elke wijziging ervan.
Ten slotte, wat de overige delegaties betreft, zijn deze allemaal gepubliceerd op de website van de gemeente (rubriek "Reglementen", hoofdstuk "Delegaties van de gemeenteraad in het schepencollege".
NEEMT AKTE
  • van de schriftelijke vraag
  • van het antwoord van mevrouw de waarnemend burgemeester
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website