SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder

DE RAAD,
Gelet op de maatschappelijke statuten van SIBELGA / INTERFIN;
Gezien het ontslag van de heer Didier Molders uit zijn mandaat als bestuurder
De Voorzitter van de Raad verklaart dat de Raad, binnen zijn leden één bestuurder zal verkiezen.
De verkiezing is geheim en een absolute meerderheid is vereist.
Voordrachtakten werden ontvangen op naam van :
  • Mevrouw Valérie COPS, geboren op 25.12.1969 en wonende Charles Schallerlaan 18 te 1160 Oudergem
  • De heer Jeremy VAN GORP, geboren op 27.07.1989 en wonende Vrijwilligerslaan 17/2 te1160 Oudergem
  • Mevrouw Nathalie WYNS geboren op 29.09.1973 en wonende Argussenlaan 30 te 1160 Oudergem
Ontvangen op
  • 03.12.2018 - Valérie Cops
  • 04.12.2018 - Jeremy Van Gorp
  • 05.12.2018 - Nathalie Wyns
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :
  • Mevrouw Valérie COPS - 26 stemmen
  • De Heer Jeremy VAN GORP - 4 stemmen
  • Mevrouw Nathalie WYNS - 0 stem
  • Onthouding – 1 stem
Mevrouw Valérie COPS, Gemeenteraadslid is bijgevolg aangewijzd als kandidaat-bestuurster bij de intercommunale SIBELGA / INTERFIN
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan SIBELGA / INTERFIN en aan de betrokkene.