Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2018 - Rekening

DE RAAD,

Gelet op de beraadslaging van 7 december 1990 van de Gemeenteraad houdende : Sociale Dienst van het Gemeentepersoneel ;

Overwegende dat artikel 16 van die beslissing bepaalt dat, de werkingsrekening jaarlijks aan de goedkeuring van de Raad moet worden voorgelegd :

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;

Overwegende dat de rekening voor het dienstjaar 2018 afsluit met een bedrag van 9.202,42 € in ontvangsten, en een overgedragen bedrag van 156,47  €, en 9.045,95 € in uitgaven ;

Het beschikbar saldo bedraagt: 951,66 €

Op voorstel van het Schepencollege; 

BESLIST:

De rekening 2018 van het Sociale Fonds van het Gemeentepersoneel goed te keuren.

Dit besluit zal overgemaakt worden aan de Gemeenteontvanger.