Bestuur & Politiek

Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

 

Beroep

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State : http://www.raadvst-consetat.be .

 

Bericht van mededeling van de beslissing inzake stedenbouw

 

College - 22.07.2020

Gepubliceerd op 23.07.2020

Dossier nr17464

 • Adres :  Mulderslaan
 • Voorwerp : Voorgevel isoleren en een eengezinswoning conform stellen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17475

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : ontwikkelen van kantoren, regulariseren van 3 studio's en ontwikkelen van twee appartement 2 kamers
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17545

 • Adres :  Rodenberg
 • Voorwerp : aanpassen het huis en bouwen twee dakkappellen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

 

College - 20.08.2020

Gepubliceerd op 25.08.2020

Dossier nr16983

 • Adres :  Kouter
 • Voorwerp : conform stellen van he bouwen van een zwembad, een kippenren en een pergola, evenals het veranderen van de achteruitbouwstrook en het vervangen van de ramen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17365

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen van de bouwing van een uitbreiding op de gelijksvloer en de eerste verdieping
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17400

 • Adres :  Paul Verheyleweghenlaan
 • Voorwerp : conform stellen van het bouwen van een terras aan de achterzijde en het veranderen van de ramen aan de voorgevel
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17465

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen van de verdeling van een gemengd gebouw (handelzaak en 2 woningen)
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17466

 • Adres :  Guillaume Demuylderstraat
 • Voorwerp : een eengezinswoning conform stellen
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17501

 • Adres :  Tervuursesteenweg
 • Voorwerp : inrichten van een bijkomende woning op het zolder van een gebouw met twee woongelegenheden
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr17554

 • Adres :  Louis Clesselaan
 • Voorwerp : bouwen een dakkapel en veranderen een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17567

 • Adres :  Charles Madouxlaan
 • Voorwerp : bouwen een uitbreiding op de achterkant van de 2de verdieping en veranderen de straatgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17607

 • Adres :  Louis Vercauterenlaan
 • Voorwerp : conform stellen de verandering van een boomstronk voor een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17611

 • Adres :  Pauwenstraat
 • Voorwerp :  bouwen een uitbreiding op de achterkant van de gelijksvloer van een ééngezinswoning, veranderen de ramen en het conform stellen van een dakkapel
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17643

 • Adres :  Roger Hainautlaan
 • Voorwerp : inrichten het zolder van een 4-gevels ééngezinswoning (wijzigen de SV 17.347)
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17649

 • Adres :  Watermaalsesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen van een zonwering, een atelier en de straatgevel van een ééngezinswoning.
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr20/ARB/17

 • Adres :  Driebruggenstraat
 • Voorwerp : vellen 2 bomen
 • Beslissing :  Afleveren

 

College - 01.09.2020

Gepubliceerd op 01.09.2020

Dossier nr17478

 • Adres :  Louisa Chaudoirdreef
 • Voorwerp : conform stellen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17514

 • Adres :  Léon Vande Woesteynestraat
 • Voorwerp : verbouwen en vergroten van een viergevel eengezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17533

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : uitbreiden van een commerciële gelijkvloerse verdieping
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17546

 • Adres :  Jean Van Horenbeecklaan
 • Voorwerp : inrichten van een zolder in woningheid in een opbrengsteigendom
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr17621

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : uitbreiden een beheerruimte, station STIB Hankar
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar

 

College - 08.09.2020

Gepubliceerd op 09.09.2020

Dossier nr16982

 • Adres :  Jean Charlierlaan
 • Voorwerp : wijzigen van de verkavelingsvergunning nr. 42B dat op 21 januari 1966 aan Mr MAHIEU afgeleverd wordt
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr17325

 • Adres :  Appelbloesemgaarde
 • Voorwerp : bouwen van een uitbreiding op twee verdiepingen en het ontwikkelen van een balkon op de achter gevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17491

 • Adres :  Jacques Bassemstraat
 • Voorwerp : bouwen van een ééngezinswoning in het huizenblok
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr17519

 • Adres :  Charles Madouxlaan
 • Voorwerp : bouwen van een uitbreiding met 2 verdiepingen, het aanpassen van een dakkapel en de zolderruimte en het conform stellen van de voorgevel (ramen) van een huis met 2 woonheden
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17540

 • Adres :  Paradijsvogelslaan
 • Voorwerp : verhogen de dak van een ééngezinswoning en de zolder om te bouwen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17589

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : conform stellen van de verdeling van een woning in 2 studio's gelegen op het gelijkvloers van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr17648

 • Adres :  Guillaume Lefeverlaan
 • Voorwerp : verbouwen en vergroten van een ééngezinswoning (inrichten van de zolder en creëren van een dakkapel)
 • Beslissing :  Afleveren

 

College - 22.09.2020

Gepubliceerd op 22.09.2020

Dossier nr17411

 • Adres :  Visserijstraat
 • Voorwerp : conform stellen van de wijziging van de afdeling van twee woningen op de tweede verdieping §G2 en H2) van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17473

 • Adres :  chaussée de Tervuren
 • Voorwerp : Wijzigen van de gevelbekleding, het verplaatsen van een inkomdeur en een garagedeur, het afbraken van een muur om een erker te maken
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17534

 • Adres :  Emile Steenostraat
 • Voorwerp : conform stellen van de veranderingen van een ééngezinswoning (wijzigingen van SV 15818 afgeleverd op datum van 28/07/2014)
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17562

 • Adres :  Kardinaal Micaralaan
 • Voorwerp : een eengezinswoning met vier gevels in overeenstemming te brengen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17571

 • Adres :  Henri de Brouckèrelaan
 • Voorwerp : conform stellen van een ééngezinswoning (uitbreiding aan het gelijksvloer, verandering aan de straatgevel)
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17620

 • Adres :  Landschapschildersstraat
 • Voorwerp : veranderen en vergroten een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr20/ARB/21

 • Adres :  Louis Vercauterenlaan
 • Voorwerp : vellen van 8 bomen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr20/ARB/22

 • Adres :  Kouter
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr02/PFD/1754045

 • Adres :  Beaulieulaan - E411 snelweg
 • Voorwerp : vellen 12 bomen voor veiligheidsredenen
 • Beslissing :  Nota nemen van de beslissing van de Gemagtigde Ambtenaar over een stedenbouwkundige vergunning

Dossier nr17403

 • Adres :  Jacques Bassemstraat
 • Voorwerp : slopen van twee huizen en het vellen van 4 bomen om een gebouw met 12 woningen te bouwen
 • Beslissing :  Nota nemen van de beslissing van de Gewestregering over het beroep (weigeren het vergunning)