Bestuur & Politiek

Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

 

Beroep

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State : http://www.raadvst-consetat.be .

 

Bericht van mededeling van de beslissing inzake stedenbouw

College - 20.07.2021

Gepubliceerd op 23.07.2021

Dossier nr17523

 • Adres :  Tervuursesteenweg
 • Voorwerp : afbraken van twee bestaande gebouwen (kerkzaal en verfrissingsruimte), het bouwen van een flatgebouw met 14 wooneenheden aan de straatzijde en het renoveren van het achtergebouw tot drie eengezinswoningen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17669

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : vervangen de ramen en de inkomdeur van een gemengde gebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17713

 • Adres :  Papedelle
 • Voorwerp : conform stellen van de afdeling van de woningen op de tweede verdieping van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17775

 • Adres :  Mulderslaan
 • Voorwerp : veranderen en vergroten een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17798

 • Adres :  charles schallerlaan
 • Voorwerp : afbraken van 32 garageboxes en bouwen van drie ééngezinswoningen, vellen van 6 bomen
 • Beslissing :  afleveren

Dossier nr17841

 • Adres :  André Drouartlaan
 • Voorwerp : transformer une maison unifamiliale
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17881

 • Adres :  Amblèvestraat
 • Voorwerp : veranderen van de ramen en het maken van een baai op de achterkant van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17882

 • Adres :  jean françois leemanslaan
 • Voorwerp : veranderen van de ramen, de garagedeur en de inkomdeur van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17916

 • Adres :  Jean-Baptiste Vannypenstraat
 • Voorwerp : renoveren een ééngezinswoning, afbraken van een veranda en herbouwen een uitbreiding
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr21/ARB/2

 • Adres :  Kardinaal Micaralaan
 • Voorwerp : vellen van 4 bomen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr21/ARB/8

 • Adres :  jean françois leemanslaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

 

College - 27.07.2021

Gepubliceerd op 28.07.2021

Dossier nr17597

 • Adres :  Zwartkeeltjeslaan
 • Voorwerp : verbouwen van het appartement van de derde verdieping in duplex en het bouwen van een dakkapel op het achterdak van een woongebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17674

 • Adres :  Henri de Brouckèrelaan
 • Voorwerp : conform stellen van de uitbreidingen van een ééngezinswoning, wijzigen van de voorgevel en bouwen van een een dakkapel
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17908

 • Adres :  Driebruggenstraat
 • Voorwerp : conform stellen van een dakraam en het sluiten van het balkon
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17617

 • Adres :  Edmond Van Nieuwenhuyselaan
 • Voorwerp : afbraken van drie kantorengebouwen, het bouwen van twee appartementsgebouwen (B en C voor een totaal van 140 woonheden) met een ondergrondse parking van 172 parkeerplaatsen en een kantorengebouw (A : 7151 m²) met een ondergrondse parking van 25 parkeerplaatsen, het vellen van 39 bomen en het aanpassen van de hele site
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar en beslissing om een beroep in te dienen om de betaling van de stedenbouwkundige lasten krijgen

 

College - 24.08.2021

Gepubliceerd op 01.09.2021

Dossier nr17232

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : conform stellen van het uitbreiden en het vergroten van een gemengd gebouw (handelszaak en 2 woningen) en het inrichten van een terras op het dak
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17521

 • Adres :  Tweesteenwegenstraat
 • Voorwerp : conform stellen van het bouwen van een uitbreiding achteraan de gelijkvloerse verdieping van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17523

 • Adres :  Tervuursesteenweg
 • Voorwerp : afbreken van twee bestaande gebouwen (kerkzaal en verfrissingsruimte), het bouwen van een flatgebouw met 14 wooneenheden aan de straatzijde en het renoveren van het achtergebouw tot drie eengezinswoningen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17627

 • Adres :  Jean Van Horenbeecklaan
 • Voorwerp : vergroten van een ééngezinswoning en het vellen van twee bomen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17734

 • Adres :  Charles Madouxlaan
 • Voorwerp : bouwen van een volume op het dak van een gebouw met drie woningen en het inrichten van een terras
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17804

 • Adres :  Tervuursesteenweg
 • Voorwerp : wijzigen van de voorgevel van een vishandel en het aanpassen van een trap
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17819

 • Adres :  Koninklijke Jachtstraat
 • Voorwerp : het conform stellen van de wijzigigen van het schrijnwerk aan de voorgevel
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17822

 • Adres :  Jean Accentlaan
 • Voorwerp : veranderen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17873

 • Adres :  André Drouartlaan
 • Voorwerp : veranderen en vergroten een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17919

 • Adres :  Godsvruchtstraat
 • Voorwerp : veranderen van de voorgevel
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr17920

 • Adres :  Hugo Van der Goeslaan
 • Voorwerp : uitbreiden van het terras
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17934

 • Adres :  Dokterstraat
 • Voorwerp : veranderen een ééngezinswoning en bouwen van een dakkappel op de achterkant
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17964

 • Adres :  Scholierenstraat
 • Voorwerp : isoleren van de Zuidse gevel
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nrENS/63

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : placer 2 enseignes, 1 totem, 3 fanions et 1 panneau d'orientation sur et aux abords d'un immeuble de commerce
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr02/PFD/1756065

 • Adres :  Albert Crommelynckgaarde
 • Voorwerp : vellen van 10 bomen en stel drie bomen veilig op de Wandel van de spoorweg
 • Beslissing :  Nota nemen van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar

Dossier nr02/PFD/1774198

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : installatie van een GSM-locatie op het dak van een gebouw
 • Beslissing :  Nota nemen van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar

Dossier nr02/PFD/1790886

 • Adres :  Seny park
 • Voorwerp : vellen van 6 bomen en stel van twee bomen
 • Beslissing :  Nota nemen van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar

Dossier nr17549

 • Adres :  Triomflaan
 • Voorwerp : Het regulariseren van handelingen en werken betreffende het ziekenhuis, met inbegrip van diverse binneninrichtingen, de herinrichting van parkeerterreinen en de wijziging van een gevelmateriaal (ziekenhuis). Wijziging van de gevels en aanpassing van de afmetingen van de gebouwen van het complex Delta-Ouest. Wijziging van het ontwerp van de oprit naar de E411. (wijziging van bouwvergunning 02/PFD/588197 & 02/AFD/409299)
 • Beslissing :  Nota nemen van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar

Dossier nr17551

 • Adres :  Jean Van Horenbeecklaan
 • Voorwerp : afbraak van een bijgebouw, het bouwen van een ééngezinswoning in huizenblok en het vellen van 29 bomen
 • Beslissing :  Nota nemen van de beslissing (weigering) van de gemachtigde ambtenaar

 

College - 31.08.2021

Gepubliceerd op 01.09.2021

Dossier nr17373

 • Adres :  Isidore Geyskenslaan
 • Voorwerp : isoleren van de gevels en het veranderen van de raamwerken van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17632

 • Adres :  Paul Verheyleweghenlaan
 • Voorwerp : conform stellen van een uitbreiding achteran de gelijkvloerse verdieping en de wijzigigen van de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17738

 • Adres :  Steenzwaluwenlaan
 • Voorwerp : verbouwing van de zolder van een eengezinswoning met 3 gevels, aanleg van een buitenzwembad en kappen van twee bomen
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17813

 • Adres :  Maurice Poedtsstraat
 • Voorwerp : bouwing van een zwembad op een erf en in een tuin en de tuinaanleg van een eengezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17815

 • Adres :  Paul Emile Lessirestraat
 • Voorwerp : creëren van twee dakkapellen, het vergroten van een erker aan de achtergevel, het aanleggen van een terras, het vervangen van de garagedeur en het vervangen van de kleur van de kozijnen en de bestaande dakkapellen
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17840

 • Adres :  Gustave Demeylaan
 • Voorwerp : conform stellen van diverse verbouwingen in een eengezinswoning (wijzigingen aan de voorgevel, terras, binnenverbouwingen)
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17874

 • Adres :  Vlijtstraat
 • Voorwerp : veranderen van een duplex (binnen een gebouw met een woning, met een opslagplaats op de beneden grond en de gelijksvloer) tot twee woningen met terrassen
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17909

 • Adres :  René Stevenslaan
 • Voorwerp : bouwen van een uitbreiding op de eerste verdieping van de voorgevel van een 4-gevelse ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17942

 • Adres :  Steenzwaluwenlaan
 • Voorwerp : bouwen van een dakkappel op de voorkant en het isoleren van het dak van een 4-gevelse ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nrENS/67

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : plaatsen van 1 lichtbord, 2 spandoeken en 6 reclamefolies voor de Aldi-winkel
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

 

College - 07.09.2021

Gepubliceerd op 08.09.2021

Dossier nr17631

 • Adres :  Edouard Pinoyplein
 • Voorwerp : conform stellen van drie handel en de achteruitbouwstrook op de gelijkvloerse verdieping van een gemengd gebouw
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17310

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : veranderen van de opdracht van de commerciële begane grond (bibliotheek) in restaurant
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17717

 • Adres :  Alphonse Valkenerslaan
 • Voorwerp : een gebouw in overeenstemming brengen met de voorschriften
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17786

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : de voorgevel te wijzigen, opnieuw te schilderen en het houtwerk van een eengezinswoning te veranderen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17814

 • Adres :  François-Elie Van Elderenlaan
 • Voorwerp : isoleren van de gevels en het veranderen van de ramen, het wijzigen van het dak en het bouwen van een dakkappel, het veranderen van de achteruitbouwstrook van een drie-gevelse ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17817

 • Adres :  Charles Madouxlaan
 • Voorwerp : conform stellen van het veranderen van de ramen en de inkomdeur van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17847

 • Adres :  Scholierenstraat
 • Voorwerp : afbraken en het herbouwen van een uitbreiding aan de achterkant van de gelijkvloerse verdieping, het aanpassen van de zolder en het verhogen van de achtergevel, het wijzigen van de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17919

 • Adres :  Godsvruchtstraat
 • Voorwerp : de voorgevel te wijzigen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17920

 • Adres :  Hugo Van der Goeslaan
 • Voorwerp : uitbreiden van het terras
 • Beslissing :  Afleveren

College - 21.09.2021

Gepubliceerd op 23.09.2021

Dossier nr17739

 • Adres :  François-Elie Van Elderenlaan
 • Voorwerp : conform stellen van een carport uiteinde van het perceel, een uitbreiding achteraan de gelijkvloerse verdieping en de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17782

 • Adres :  Landschapschildersstraat
 • Voorwerp : conform stellen van een één-kamer appartement
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17805

 • Adres :  François-Elie Van Elderenlaan
 • Voorwerp : wijzigen en isoleren een drie-gevelse ééngezinswoning en het bouwen van een uitbreiding op de gelijkvloers
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17860

 • Adres :  Guillaume Demuylderstraat
 • Voorwerp : isoleren van de zijgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17933

 • Adres :  Ernest Claeslaan
 • Voorwerp : vervangen van een veranda in een bijgebouw aan de achtergevel van een ééngezinswoning, creeëren van een venster aan de zijgevel en vergroten van een dakvenster aan de achtergevel
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17989

 • Adres :  Gebroeders Goemaerelaan
 • Voorwerp : conform stellen van de garagedeuren van een woongebouw met twee wooneenheden
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr21/ARB/10

 • Adres :  Henri Simonsstraat
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren