Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020 : tegen 31/03/2020 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020.

DE RAAD,
Gezien het koninklijk besluit van 3 july 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 ;
Gezien het ministerieel besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings en evalutievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020 ;
Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 28 juni 2019 ;
Gezien dat de fenomenen - oorspronkelijk voorzien in het strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 en opgenomen in het SVPP 2018-2019 - prioriteit blijven houden volgens de preventiedienst, wordt er voorgesteld om geen wijzigingen aan te brengen in de verle,ngde PSSP voor het jaar 2020 :
  • Dispositief Coördinatie ;
  • Inbraak fenomeen;
  • Diefstal van en in voertuigen fenomeen;
  • Diefstal van fietsen fenomeen;
  • Inbreuken op de burgerlijke wellevendheid fenomeen;
  • Verkeersveiligheid fenomeen;
  • Jeugdcriminaliteit fenomeen;
  • Geweld in het openbaar vervoer fenomeen;
  • Geweld tijtens openbare evenementen en manifestaties fenomeen;
Voor elk van deze fenomeen worden de algemene doelstellingen, strategisch, operationeel, werwachte resultaten en indicatoren in het voorgestelde projekt plan gedetailleerd en ontwikkeld ;
Gezien dat geen wijziging in het kader van het Plan 2020 wordt gevraagd, ten aanzien van een eenvoudige verlenging van het Plan 2018-2019  oorspronkelijk vastgesteld ;
Gezien dat het Strategisch veiligheids- en preventieplan van de gemeente Oudergem voor 2020 door het College van Burgemeester en Schepenen in haar zitting van 17 maart 2020 goedgekeurd werd ;
BESLIST
het projekt Strategisch veiligheids- en preventieplan voorgesteld voor 2020 te ratificeren dat uiterlijk op 31 maart 2020 via het elektronisch loket ICT aan het FOD Binnenlandse Zaken moet worden overgemaakt.
Tengevolge van deze instemming noteert de Gemeenteraad dat een overeenkomst  door de FOD Binnenlandse Zaken wordt toegezonden voor handtekening door de burgemeester en de gemeentesecretaris.
Huidige beraadslaging zal onder beknopte vorm aan de heer Minister President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de subsidiërende machten alsook aan Menheer de Minister van Binnenlandse Zaken overgemaakt worden.