Gemeenteraad - Anderen

Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Vastelling van de basishuren van het gebouw gelegen 10 Krijgkundestraat.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning - Wijziging wegens de uitoefening van het algemeen toezicht op de plaatslejijke besturen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Renovatie van trottoirs en wegen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Ondersteuning en financiëring van de samenlevingsdienst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Bijzonder bestemmingsplan n°6 - Gedeeltelijke opheffing - Beslissing tot opening van de procedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Oproep van kandidaten voor toelating tot de stage als directeur van de Academie "Franz Constant" - Machtiging om de aanwervingsprocedure te starten - Bekrachtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Doelstellingsovreenkomsten betreffende onze vier schoolcentra : CS Souverain, CS Blankedelle, CS Pré des Agneaux en CS "Les Marronniers" - Goedkeuring van de laatste versie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Ontvangst van een herdenkingsplaat van Amnesty International ter herinnering aan de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Driejaarlijks plan 2019-2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

 
Meer

Machtiging inzake verzoekschrift tot tussenkomst in het kader van de beroepen tot nietigverklaring bij de Raad van State vanwege de federale politie en de gemeente Etterbeek tegen de stedenbouwkundige vergunning nr. 16.480 die de gedelegeerde ambtenaar va

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Jaarverslag 2017 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Persoonsgegevens: validatie van documenten verbonden aan het Informatieveiligheid/ Gegevensbescherming en Informatieveiligheidsbeleid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Persoonsgegevens : het document "interne organisatie van de informatieveiligheid” te valideren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Algemene beleidsverklaring - oriëntatienota

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Toekenning voor 2018 van een eindejaarstoelage

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Aankoop van een gebouw gelegen 1580/1582 Waversesteenweg 3 te Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer