#Reglement

Huishoudelijk reglement van de gemeentekribben

De gemeentelijke kinderdagverblijven worden beheerd door de dienst van het Jonge Kind van Oudergem. Die dienst staat in voor het beheer, de voorlichting, de ondersteuning en begeleiding van alle gemeentelijke opvangstructuren. Het gemeentelijke beleid betreffende het Jonge Kind wordt uitgevoerd in samenwerking met de schepen van het Jonge Kind.

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte

Conform het algemeen politiereglement bepaalt onderhavig reglement de modaliteiten voor de  verwezenlijking van vergroeningsprojecten door lokale privé-initiatieven ( de aanvragers ) binnen de openbare ruimte op het volledige grondgebied van de gemeente Oudergem.

Meer

Informatieveiligheid/Gegevensbescherming - regels voor gebruikers

Dit document bevat de basisregels die dienen te worden toegepast wanneer informatie wordt opgesteld, ingezameld, opgeslagen, afgedrukt, uitgewisseld, gearchiveerd, vernietigd - of in het kader van elke andere actie in verband met de informatie.

Meer

Delegaties van de Gemeenteraad in het Schepencollege

Lijst van de delegaties van de Gemeenteraad in het Schepencollege

Meer

Reglement betreffende het algemene kader van het intern controlesysteem

Reglement betreffende het algemene kader van het intern controlesysteem

Meer

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

Meer

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte

Op de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de gemeente, wordt het parkeerbeleid geregeld en onderverdeeld volgens onderstaande modaliteiten.

Meer

Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen.

Er wordt vanaf 1 januari 2014 en dit tot 31 december 2019 een retributie vastgelegd voor het plaatsen van afbakeningspalen op de openbare weg.

Meer

Vergoeding voor het gebruik van gemeentewegen op de transport- en distributienetbeheerders van elektriciteit en gas

 
Artikel 1
Het bezettingsrecht van de gemeentewegen door de transmissienetbeheerder , de gewestelijke transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas, geeft aanleiding tot een jaarlijkse vergoeding, berekend overeenkomstig artikel 4.
 
Artikel 2
Meer

Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten

Vanaf de 1ste januari 2017 en tot 31 december 2023, wordt er ten voordele van de gemeente een belasting opgelegd op de administratieve dienst en de afgifte van administratieve documenten ten laste van de personen waaraan de gemeente deze documenten afgeeft, op aanvraag of ambtshalve.

Meer

Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan private en openbare instellingen

Vanaf 1 januari 2016 en tot 31 december 2020, zullen de diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan private en openbare instellingen, op hun uitdrukkelijk verzoek, in het raam van het huidig reglement, ter gelegenheid van feesten, betogingen en andere vergaderingen, het voorbehouden van parkeer- en stationeerplaatsen op de openbare weg, aanleiding geven tot de betaling, aan de gemeente, van de volgende retributies.

Meer