Toekenning van een subsidie ​​aan de gemeente Oudergem voor het jaar 2021 ter ondersteuning van de genomen maatregelen om "schooluitval te bestrijden" - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DE RAAD,
Gezien de beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 april 2018 om de Dienst Scholen van perspectives.brussels het beheer van de gewestelijke maatregelen ter bestrijding van schooluitval (programma 'strijd tegen schooluitval van de PBPP) toe te vertrouwen, door Brussel Preventie en Beveiligheid (BPV) tot 31 december 2019 beheerd ;
Sinds 1 januari 2020 is de administratie die verantwoordelijk is voor het beheer van de gewestelijke financiering van het gemeentelijk beleid in de strijd tegen schooluitval (voorheen het programma 'strijd tegen schooluitval' van de PBPP) perspective.brussels ;
Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 betreffende de toekenning van een subsidie aan de gemeente Oudergem voor een bedrag van 194.713 € ter ondersteuning van de genomen maatregelen om schooluitval te bestrijden voor het jaar 2021 ;
Het bedrag zal worden uitbetaald in 3 delen : een voorschot van 42 % van het bedrag van de subsidie zal worden gestort tegen overlegging van een schuldvordering uiterlijk op 31 december 2020 (op basis van de kennisgevingsbrief van 11/12/2020)  , een tweede voorschot van 45 % van het bedrag van de subsidie zal worden gestort tegen overlegging van een schuldvordering uiterlijk op 15 november 2021. Het saldo van 13 % zal worden uitbetaald na ontvangst en onderzoek van het evaluatieverslag voor het jaar 2021 en de daarmee verband houdende bewijsstukken (uiterlijk op 1 maart 2022) op basis van een schuldvordering uiterlijk op 1 juni 2022 verzonden.
Overwegende dat het Overeenkomst 2021 op 15 december 2020 ter goedkeuring zijn voorgelegd aan het College van Burgemeester en schepenen ;
BESLIST
het Overeenkomst 2021 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Oudergem goed te keuren, gehecht aan dit overleg en dat een integraal onderdeel daarvan vormt, betreffende de toekenning van een subsidie aan de gemeente Oudergem voor een bedrag van 194.713 € ter ondersteuning van de genomen maatregelen om schooluitval te bestrijden voor het jaar 2021, evenals de schuldvordering met betrekking tot de betaling van het voorschot van 42 %, binnenkort ontvangen (81.779,46 €).
Deze beraadslaging zal in tweevoud worden toegezonden aan de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen.