Toekenning voor 2019 van een eindejaarstoelage.

De raad,
Gelet op zijn beraadslaging van 27 november 2008, refert 27.11.2008/A/010, houdende « verhoging van het bedrag van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage met 111 € in 2008, 2009 en 2010”;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1987 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot vaststelling van de eindejaarspremie van de Burgemeesters en Schepenen;
Gelet op de wet van 5 juni 2004 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt;
Gelet op de akkoordovereenkomst houdende “Toekenning voor 2019 van een eindejaarstoelage ten bate van de mandatarissen, de titularissen van een wettelijke graad en de andere leden van het gemeentepersoneel;
Gelet op de artikelen 19 § 1 ste bis, 145 en 148 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST :
Een eindejaarstoelage toe te kennen voor 2019 aan de mandatarissen, de titularissen van een wettelijke graad en aan de andere personeelsleden;
Het onveranderlijk deel van de toelage wordt, voor 2019, op 769,97 € vastgesteld;
Het veranderlijk deel bedraagt 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging van de gerechtigde voor de maand oktober 2019.
Onderhavige beraadslaging, zal, in dubbel, overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.