Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald de artikels 15 en 16;
Herziening van haar beraadslaging 002/24.09.2020/A/0001 over Overlijden van de Heer Bruno Collard - Eerbetoon en akteneming
Overwegende wat volgt :
Door het overlijden van de heer Bruno Collard kwam de zevende ambtstermijn als Schepen leeg te staan.
Er is een oproep tot het indienen van sollicitaties gestuurd naar de fractieleiders van de Gemeenteraad.
Een voordrachtsakte van de heer Didier MOLDERS werd op 25.09.2020 in de handen van de Gemeentesecretaris gelegd.
De voordrachtsakte is ondertekend door de meerderheid van de gekozen leden van de lijst waarop de heer Didier MOLDERS is gekozen en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden.
De Raad zal onder zijn leden overgaan tot de verkiezing van de zevende Schepen. De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en bij absolute meerderheid.
Er wordt een geheime stemming gehouden met het volgende resultaat:
  • 27 stemmen voor
  • 0 stem tegen en
  • 0 onthouding
De Heer Didier MOLDERS is bijgevolg verkozen tot zevende schepen.
De Burgemeester nodigt De Heer Didier MOLDERS, verkozen als schepen, uit de eed af te leggen in het Frans : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".
De Heer Didier MOLDERS legt de eed af in de handen van de HeerBurgemeester en is aangesteld verklaard in hoedanigheid van Schepen.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.