Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad.

De Raad,
Gelet op artikel 8bis van de Nieuwe Gemeentewet ;
De w.d. Burgemeester verklaart dat de Raad, binnen zijn leden een Voorzitter van de gemeenteraad zal aanwijzen.
De verkiezing is geheim en een absolute meerderheid is vereist.
Een voordrachtsakte voor het mandaat van Voorzitter van de gemeenteraad op naam van de heer Christophe Magdalijns werd ontvangen door de Gemeentesecretaris om 28.11.2018.
De wd Burgemeester verklaart de stemming open voor het mandaat van Voorzitter van de gemeenteraad;
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgend resultaat oplevert :
  • 31 stemmen voor
  • 0 stem tegen en
  • 0 onthouding
De heer Christophe Magdalijns is bijgevolg verkozen tot Voorzitter van de gemeenteraad.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.