Vervanging van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Eedaflegging en aanstelling. De Heer Matthieu PILLOIS.

DE RAAD,
Gezien de erkenning door de Gemeenteraad van het zwangerschapsverlof van mevrouw Stéphanie PAULISSEN (002/06.12.2018/A/0047) ;
Gelet op de akteneming door de Gemeenteraad van deze verlof ;
Gelet op artikel 58 van de gemeentekieswet ;
Overwegende dat de Heer Matthieu PILLOIS als eerste plaatsvervangend lid werd verkozen op de lijst tot dewelke Mevrouw Stéphanie PAULISSEN behoort ;
Gelet het bijkomend onderzoek waaruit blijkt dat de Heer Matthieu PILLOIS niet opgehouden heeft, zonder onderbreking, de verkiesbaarheidsvereisten te vervullen ;
Overwegende dat hjij zich op het ogenblik niet in een geval van overenigbaarheid bevindt voorzien bij de Nieuwe Gemeentewet ;
Overwegende dat hij dus moet toegelaten worden tot het afleggen van de eed ;
De Heer Matthieu PILLOIS legt, in de handen van de wd Burgemeester, de volgende eed af in het Frans : Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge" ;
De Heer Matthieu PILLOIS, na eedaflegging, is aangesteld verklaard in hoedanigheid van Gemeenteraadslid.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.