Virtuele weggeefwinkel - reglement - gebruiksvoorwaarden

DE RAAD,
Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet;
Na herziening van zijn beraadslaging 002/21.01.2019/A/0004 betreffende de Algemene beleidsverklaring - oriënteringsnota;
Overwegende hetgeen volgt:
De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken om een lokale online weggeefwinkel op te starten voor de inwoners van Oudergem.
Er moet een aantal regels worden vastgelegd zodat deze ruimte kan worden beheerd en de deelnemers er optimaal gebruik van kunnen maken.
Dit reglement beschrijft dus ieders rollen en verantwoordelijkheden.
Voordat de internetgebruiker handelt binnen de weggeefwinkel, moet hij zich ertoe verbinden om de gebruiksvoorwaarden na te leven.
BESLIST
de gebruiksvoorwaarden van de gemeentelijke virtuele weggeefwinkel goed te keuren:
Artikel 1 – Waarover gaat het?
De gemeente Oudergem stelt aan haar inwoners en gebruikers een advertentieruimte ter beschikking die bestemd is voor de schenking van voorwerpen of de uitwisseling van diensten. Deze ruimte wordt 'Weggeefwinkel' genoemd.
Artikel 2 – Rollen
Schenker
De internetgebruiker die een advertentie wil publiceren over een weg te schenken voorwerp, moet een account aanmaken, hij wordt zo een 'schenker'.
Verkrijger
Om zijn interesse te tonen en contact op te nemen met een schenker, hoeft de internetgebruiker (verkrijger) geen account aan te maken, maar hij moet wel de gebruiksvoorwaarden van de Weggeefwinkel goedkeuren en kennis nemen van de maatregelen die de gemeente Oudergem heeft genomen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Gemeente
De gemeente Oudergem kan beslissen om een advertentie of een gebruikersaccount te schrappen als die strijdig is met de gebruiksvoorwaarden.
De gemeente Oudergem staat in voor het beheer van het platform.
Artikel 3 – Advertenties
1/ Niet alles kan worden geschonken
Enkel voorwerpen die tot de voorgestelde categorieën behoren, worden aanvaard. Levende dieren, voeding, afval, enz. zijn verboden.
2/ Eigendom
De schenker van een gift wordt verondersteld er eigenaar van te zijn. Als dat niet zo is, moet hij dat melden aan de verkrijger.
3/ Toestand van de gift
De schenker mag niet liegen over de toestand van het voorwerp dat hij weggeeft. Er kunnen drie toestanden worden aangegeven:
 • Als nieuw – voor voorwerpen die nooit zijn gebruikt;
 • Gebruikt – voor voorwerpen die reeds zijn gebruikt;
 • Te herstellen – voor voorwerpen die niet meer werken.
4/ Uitwisselingen via e-mail
De uitwisselingen tussen de schenker en de verkrijger gebeuren via e-mail. Het eerste contact vindt plaats via het formulier dat bij de advertentie hoort, de andere uitwisselingen gebeuren los van de Weggeefwinkel.
5/ Schrappen van advertenties
De schenker kan op ieder ogenblik de advertenties die hij heeft geplaatst, schrappen.
Een geschrapte advertentie is niet langer zichtbaar, noch voor de schenker, noch voor de gemeente. De gemeente houdt geen gegevens bij.
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om advertenties te schrappen waarmee er sinds een vooraf vastgestelde termijn niets is gebeurd.
6/ Foto's
De internetgebruiker kan vijf foto's per advertentie plaatsen. De uitgever van de inhoud van de website kent de foto's automatisch het juiste formaat toe zodat ze in overeenstemming zijn met de vooraf bepaalde formaten (in de advertentie en in de thumbnails). De foto's worden opgeslagen op de server van de website en gewist nadat de advertentie is verwijderd.
Als de internetgebruiker beslist om geen foto te plaatsen van het voorwerp dat hij wil weggeven, wordt er standaard een afbeelding geplaatst die aangeeft dat er geen foto beschikbaar is.
De schenker garandeert dat hij intellectuele eigendomsrechten heeft op de inhoud die hij op de Weggeefwinkel publiceert, met inbegrip maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, patenten, tekeningen en modellen, handelsnaamrechten, databankbescherming en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de 'Intellectuele eigendomsrechten').
7/ Ongeoorloofd gebruik van de Weggeefwinkel
Het is niet toegestaan om op de Weggeefwinkel, met inbegrip van de advertenties, inhoud te plaatsen:
 • met (een link naar) pornografisch materiaal of materiaal dat op een andere manier in strijd is met de openbare orde en de goede zeden;
 • die discriminerend is op grond van politieke opinie, religie, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op een andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
 • die (seksueel) intimiderend is;
 • die onjuist, bedrieglijk of onvolledig is;
 • die bedoeld is als grap of om iemand lastig te vallen;
 • waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
 • met betrekking tot kettingbrieven of spam;
 • die virussen, wormen, Trojaanse paarden, 'cancelbots' of andere software bevat die schadelijk kunnen zijn voor de Weggeefwinkel of voor de rechten en belangen van schenkers en verkrijgers;
 • die de goede werking van de Weggeefwinkel op onredelijke wijze overbelast of verstoort;
 • die commerciële activiteiten inhoudt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, met inbegrip van loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
 • die een illegale activiteit vormt of ertoe aanzet;
 • die een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten, het respect voor de privacy of een ander recht van de gemeente, haar licentiegevers, verkrijgers of derden;
 • die betrekking heeft op producten of diensten waarvan de verkoop of de levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en op aanbiedingen of vragen die volgens de indicatieve lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten verboden of beperkt zijn op de Weggeefwinkel; en
 • waarmee de gemeente redelijkerwijs niet kan instemmen om alle andere hier niet vermelde redenen.
Artikel 4 – Persoonsgegevens
De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Weggeefwinkel is in overeenstemming met de verklaring van de gegevensbescherming.
Artikel 5 – Creatie van een account
Om een advertentie te plaatsen, moet men eerst een account aanmaken door een aantal vooraf gedefinieerde velden in te vullen.
Om op een advertentie te reageren hoeft men geen account aan te maken.
Artikel 6 – Matiging
De gemeente behoudt zich het recht voor om de advertenties te matigen indien deze in strijd zijn met de voorschriften en gebruiksvoorwaarden van de Weggeefwinkel.
De matiging kan bestaan uit hetzij het schrappen van de advertentie, hetzij het schrappen van de gebruikersaccount.
Wanneer de schenker de matiging betwist, kan hij klacht indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit laatste beslist in laatste instantie.
De matiging kan ook betrekking hebben op de gebruikersaccount. De gemeente kan een account deactiveren waarmee ze redelijkerwijs niet kan instemmen om een andere reden dan de bovenvermelde.
Artikel 7 – Versturen van e-mails
Er worden automatische e-mails gestuurd:
 1. bij de aanmaak van een gebruikersaccount;
 2. bij een wachtwoordherstel;
 3. bij het tonen van interesse voor een advertentie: een e-mail naar de schenker;
 4. bij het tonen van interesse voor een advertentie: een kopie van de gegevens naar het e-mailadres dat is opgegeven door de internetgebruiker die blijk geeft van interesse.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de gemeente
De gemeente Oudergem wijst alle aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van de advertenties, zowel wat betreft het naleven van de afspraken die tussen de schenker en de verkrijger zijn gemaakt, als wat betreft de staat van de geschonken voorwerpen.
De gemeente Oudergem wordt beschouwd als een derde partij in de relatie die tot stand komt tussen de schenker en de verkrijger.
De schenker moet worden beschouwd als eigenaar van het voorwerp dat hij wegschenkt totdat de schenking heeft plaatsgevonden. Hij draagt als dusdanig de bijbehorende burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden. Wanneer deze schenking heeft plaatsgevonden, gaat deze aansprakelijkheid over op de verkrijger.
De gemeente Oudergem kan niet garanderen dat de door de schenkers aangeboden producten en diensten op alle vlakken overeenkomen met de verwachtingen van de verkrijger.
Gezien het grootste deel van de inhoud van de Weggeefwinkel afkomstig is van schenkers, biedt de gemeente Oudergem geen enkele garantie op het vlak van:
 • de juistheid en de precisie van de advertenties en de andere berichten;
 • de kwaliteit, de veiligheid en de wettelijkheid van de aangeboden producten of diensten.
De gemeente Oudergem biedt geen enkele garantie inzake de beschikbaarheid of de veiligheid van de gift.
Deze beraadslaging wordt in de vorm van een beknopte toelichting verzonden naar de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen.