Voorstelling van het RPA, deel per deel

Het RPA (richtplan van aanleg) Herrmann-Debroux overweegt om de toegang tot de stad op een globale manier opnieuw in te richten. Dat zou gebeuren door de aanleg van een stadsboulevard - naar het voorbeeld van de nieuwe Woluwelaan - de aanleg van een ontradingsparking, twee nieuwe tramlijnen, eigen beddingen voor bussen en actieve vervoerswijzen, de herinrichting van drie "naburige" gebieden, de aanleg van nieuwe parken en openbare ruimten, een stadsboerderij, enz.

Hieronder vindt u een bondige samenvatting van het project, deel per deel, vanaf het Leonardkruispunt tot Delta.

 

1/ Perimeter

PAD - périmètre

Het RPA heeft betrekking op de volledige stadstoegang vanaf het Leonardkruispunt tot Delta. Het heeft ook betrekking op drie "naburige" gebieden: de zone rond de Carrefour-winkel, de zone Beaulieu en de zone Delta.

 

2/ Deel Leonard - Bloso

Situation existante / bestaande situatie

 

Projection virtuelle / Virtuele simulatie

Profil préconisé /aanbevolen typeprofiel

Het RPA overweegt om de autosnelweg vanaf het Leonardkruispunt om te vormen tot een stadsboulevard. Voor het deel tussen het Leonardkruispunt en het Bloso-sportcentrum, voorziet het plan in:

  • Richting stadstoegang: een strook voorbehouden voor bussen, een strook die rechtstreeks naar de toekomstige ontradingsparking leidt, een strook die uitgeeft op het kruispunt Vorst / Debroux en een fietspad in twee richtingen. Deze aanpassing is bedoeld om het binnenrijdende verkeer te regelen en terug te dringen en het gebruik van de P+R en de nieuwe tramlijn (zie verder) aan te moedigen. De binnenrijdende files zullen zodoende naar verderop verschuiven, vóór het Leonardkruispunt, en uit Oudergem verdwijnen.
  • Van de stad weg: twee verkeersstroken plus één busstrook. Deze heraanleg moet ervoor zorgen dat de huidige capaciteit behouden blijft voor het uitgaande verkeer.

Het viaduct Dry Borren en de onderdoorgang ervan worden behouden en heraangelegd.

Het RPA voorziet ook in de bouw van een ecoduct dat beide delen van het Zoniënwoud met elkaar verbindt.

 

3/ Deel Bloso - Steenweg op Waver

Situation existante / bestaande situatie

Projection virtuelle / Virtuele simulatie

Profil préconisé / aanbevolen typeprofiel

Het ontwerp-RPA voorziet in de aanleg van een ondergrondse ontradingsparking (P+R) met 800 tot 1.500 parkeerplaatsen ter hoogte van het gemeentelijke stadion. Deze parking zou ook toegankelijk zijn voor de bezoekers van het Bloso-sportcentrum, het gemeentelijk stadion en Rood Klooster.

Twee nieuwe tramlijnen zouden tot aan het Bloso-sportcentrum rijden en de parking bedienen, met een frequentie van 3 minuten tijdens het spitsuur. Tussen het Bloso-sportcentrum en Herrmann-Debroux zouden drie haltes komen. De huidige lijn 8 zou dus in twee worden gesplitst ter hoogte van Herrmann-Debroux: Bloso - Louiza en Bloso - Roodebeek. Perspective.brussels verantwoordt deze opsplitsing op basis van een analyse van de bestemmingen van de gebruikers en de toekomstige verlenging van de lijn vanaf Roodebeek richting Evere: een enkele lijn tussen Louiza en Evere zou te lang zijn en daardoor onbeheersbaar in termen van regelmatigheid.  Ter hoogte van metrostation Herrmann-Debroux zou een enkel perron worden aangelegd om de overstap mogelijk te maken van de ene op de andere tramlijn en op de metrolijn (zie verder).

De tramlijn zou aan Rood Klooster-zijde komen. Aan de andere zijde zou een weg voor het plaatselijke verkeer worden aangelegd om doorgaand verkeer in de wijk Transvaal / Blankedelle te weren.

Aan weerskanten zouden busstroken op eigen bedding worden aangelegd. Langs de tramlijn zou een tweerichtingsfietspad komen.

Richting Herrmann-Debroux zou de stadsboulevard vanaf de ontradingsparking overgaan in 2 x 2 verkeersstroken.

Het containerpark zou op zijn huidige plaats blijven.

 

4/ Deel Steenweg op Waver - Vorst

Situation existante / bestaande situatie

Projection virtuelle / Virtuele simulatie

Profil préconisé / aanbevolen typeprofiel

Het viaduct Herrmann-Debroux zou verdwijnen en vervangen worden door de stadsboulevard (2 x 2 rijstroken), geflankeerd door busstroken op eigen bedding en zachte mobiliteitswegen. De kruispunten zouden worden heraangelegd.

Het RPA voorziet ook in de aanleg van een intermodale ruimte aan de metrotoegang Noord, met een enkel perron voor overstappen tussen de twee nieuwe tramlijnen.

Over de volledige lengte zou een voorplein worden aangelegd, het zogenaamde "Bergojeplein", met een voetpad en het eerder vermelde tweerichtingsfietspad.

 

5/ Deel Vorst - Demey

Situation existante / bestaande situatie

Projection virtuelle / Virtuele simulatie

Situation existante / bestaande situatie

Projection virtuelle / Virtuele simulatie

Het RPA overweegt om de stadsboulevard aan de zuidkant in te voegen (kant Pinoyplein), nog steeds met 2 x 2 rijstroken. Aangezien de configuratie in uitgaande richting nagenoeg dezelfde blijft, zou het huidige verkeersplan van het Pinoyplein worden gehandhaafd om transitverkeer te vermijden.

De ontmanteling van het viaduct zou het mogelijk maken om voetgangers- en fietsoversteekplaatsen aan te leggen tussen het Pinoyplein en het centrum van de gemeente - hetgeen nu onmogelijk is. Het huidige fietspad zou worden hertekend.

Aan de noordzijde (kant Carrefour) zou een voorplein worden aangelegd, met een voetpad, een busstrook op eigen bedding en een verlenging van het tweerichtingsfietspad.

 

6/ Deel Demey - Watermaalse Steenweg

Situation existante / bestaande situatie

Projection virtuelle / Virtuele simulatie

Profil préconisé / aanbevolen typeprofiel

Het ontwerp-RPA stelt voor om het autoverkeer niet langer via het viaduct over de Watermaalse Steenweg te leiden. Het viaduct zal evenwel gedeeltelijk worden behouden voor de metrolijn.

Het zuidelijk deel van de brug zou worden ingekort. De resterende ruimte langsheen de metrosporen zou worden begroend. Het noordelijk deel van de brug zou autovrij worden gemaakt, zou worden voorzien van groenaanplanting en zou worden omgevormd tot een opgehangen zachtemobiliteitsweg die aansluit op de huidige Groene Wandeling, waardoor al te steile toegangshellingen vanaf de Invalidenlaan zouden worden vermeden.

Er zou een plaatselijke weg voorzien worden die aansluit op de Kleine Wijngaardstraat in het verlengde van de busstrook op eigen bedding, aan de noordkant. Aan de andere kant zou de stadsboulevard met 2 x 2 rijstroken doorlopen tot Beaulieu en Delta.

 

7/ Deel Watermaalse Steenweg - Beaulieu

Projection virtuelle / Virtuele simulatie

Profil préconisé / aanbevolen typeprofiel

Profil préconisé / aanbevolen typeprofiel

De stadsboulevard zou vanaf de Watermaalse Steenweg naar Delta lopen, tussen de Beaulieu-zone en de metrosporen. Er zou een plaatselijke verkeersweg worden aangelegd langs de Beaulieu-zone, waarvan de belangrijkste voorgevels naar de boulevard zouden zijn georiënteerd en niet langer naar de Beaulieulaan (zie verder "naburige zones").

Aan de andere kant zou het verdwijnen van de snelwegstroken richting stadscentrum de Groene Wandeling dichter bij de metrolijnen brengen. De aldus vrijgekomen ruimte zou worden ingenomen door een nieuwe groene ruimte tussen de Wandeling en de achtertuinen van de Mulderslaan. Langs deze verbinding zou het verlengde fietspad vanaf kruispunt Vorst / Herrmann-Debroux komen, alsook een nieuw voetpad.

In Beaulieu zelf zou de Esplanade begroend worden en toegankelijk worden gemaakt voor zachte vervoerswijzen. De Beaulieutunnel zou worden opgevuld. Kruispunt Beaulieu/Michiels zou worden heraangelegd en de oversteekplaatsen voor voetgangers zouden veiliger worden gemaakt.

 

8/ Deel Beaulieu - Delta

Situation existante / bestaande situatie

Projection virtuelle / Virtuele simulatie

Profil préconisé / aanbevolen typeprofiel

De haarspeldbocht van de E411 zou verdwijnen en plaats ruimen voor een nieuwe wijk (zie "naburige zones: Delta"). Vanuit deze wijk zou een nieuwe verkeersweg aansluiten op de nieuwe stadsboulevard, tegenover de Charlentstraat. De verkeersrichting en -regeling van de Charlentstraat zouden ongewijzigd blijven.

Door deze nieuwe weg zou het stuk Michielslaan tussen de Brasemlaan en de Beaulieulaan voorbehouden kunnen worden voor het plaatselijk verkeer.

Aan weerskanten van de boulevard zouden in het verlengde van de hoger gelegen inrichtingen busstroken op eigen bedding, fiets- en voetpaden worden aangelegd. De Deltabrug zou aan de westzijde (Chirec-zijde) worden verbreed om zachte vervoerswijzen door te laten en de toegang tot de metro te vergemakkelijken.

 

9/ Naburige zones: Demey (Carrefour-winkel) en Beaulieu

Plan

Het RPA definieert nieuwe bestemmingen om de realisatie van een wijk op de zone rond de Carrefour-winkel mogelijk te maken. Er zouden commerciële oppervlakten (supermarkten en buurtwinkels), gemeenschapsvoorzieningen, woningen en parkeergarages komen. Achter de tuinen van de Kleine Wijngaardstraat zou een groot park worden aangelegd (24.000 m²). Een uitgestrekte voetgangersruimte (5.000 m²) zou rechtstreeks uitkomen op de Vorstlaan. De beoogde bouwprofielen liggen in het verlengde van die van de Vorstlaan, op één uitzondering na aan de kant van metrostation Demey.

In Beaulieu zouden de kantoorblokken plaats ruimen voor een gemengde wijk bestaande uit woningen en kantoren, waarvan de voorgevels op de boulevard en niet langer op de Beaulieulaan zouden uitgeven. De gemiddelde bouwprofielen stemmen overeen met de huidige bouwprofielen.

 

10/ Naburige zones: Delta

Plan

De MIVB-stelplaats zou worden behouden, maar de openluchtparking zou plaats ruimen voor een nieuwe wijk met woningen, economische activiteiten en gemeenschapsvoorzieningen. Op de Triomflaan zouden de huidige kantoorgebouwen worden vervangen door gemengde gebouwen (huisvesting/economische activiteiten), waaronder een "opmerkelijk" gebouw van 80 m hoogte (+/- 25 verdiepingen).

Achter het Chirec zou een nieuwe wijk worden gebouwd, met woningen, economische activiteiten en voorzieningen van algemeen nut. In de punt van de driehoek zou een stadsboerderij komen; langsheen de spoorlijn zou een groene ruimte worden gecreëerd die zacht hellend uitkomt op de esplanade van het Chirec.

Een verkeersweg zou deze wijk verbinden met het Beaulieukruispunt en rechtstreeks toegang verstrekken tot de parking van het Chirec om zo de Triomflaan te vermijden.

De overwogen bouwprofielen stemmen overeen met die van de Jules Cockxstraat en het Chirec.

 

Belangrijke noot voor een goed begrip van het RPA

Het RPA stelt een algemeen kader op waarbinnen het project kan worden gerealiseerd. De geïllustreerde projecties van het RPA, die hier worden weergegeven, zijn daarom geen definitieve ontwerpen: het zijn virtuele voorstellingen die slechts een idee geven van "hoe het er zou kunnen uitzien". Dit betekent dat elke ontwikkeling zal worden opgenomen in een afzonderlijk project, dat zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Pas dan zullen alle concrete elementen, zoals de volumes en de wegprofielen, worden vastgelegd.

 

Lees verder wat het ontwerp-RPA precies inhoudt

 

Geeft u graag uw mening over het RPA?