Bestuur & Politiek

Voorzitterschap van de Gemeenteraad - artikel 8bis van de Nieuwe Gemeentewet

DE RAAD
Gelet op artikel 8bis van de Nieuwe Gemeentewet
BESLIST
onder zijn leden en voor de duur van de zittingsperiode zijn voorzitter en diens plaatsvervanger te kiezen.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest belast met Plaatselijke Besturen.