WASTRA-perimeter - sluiting van een memorandum van overeenstemming

De Gemeenschapsraad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet,
Gezien het besluit van de Gemeenteraad van 27 juni 2019 (002/27.06.2019/A/0033),
Overweeg het volgende:
De WASTRA-perimeter (Waver/ Krijgskunde/Triomf/Schoofs)
Op 18/07/2014 heeft het College een actieperimeter "Wastra" vastgesteld, gelegen in de wijk Koninklijke Jacht, langs de Waversetstennweg, de Krijgskundestraat en Triomflaan.
De gemeente bezit verschillende eigendommen in dit blok: woningen en een werkplaats voor de grondbeheermaatschappij, “Le Pavillon”, en een kinderdagverblijf.
Het College wil dit gebied, dat momenteel in ernstig verval verkeert, nieuw leven inblazen.
Een eerste ontwikkelingsplan is op 31/03/2015 aan het College voorgelegd. Het ontwikkelingsschema is vervolgens op 16/10/2018 door het College verfijnd.
Op 27 juni 2019 heeft de Gemeenteraad de belangrijkste doelstellingen van het College goedgekeurd naar aanleiding van het besluit om de procedure voor de gedeeltelijke intrekking van PPAS nr. 6 te starten, waarin de toewijzingen in deze Wastra-perimeter zijn vastgesteld (BOS-dossier 37799).
Halverwege 2019 heeft de gemeente haar interesse uitgesproken om een onbebouwd perceel gelegen aan de triomflaan met een oppervlakte van 843 m² te verwerven (zie Collegebesluit van 8/07/2019). De aankoop van deze grond zou de gemeente in staat stellen om op dit perceel gemeenschapsvoorzieningen, waaronder “Le Pavillon” en het kinderdagverblijf, te ontwikkelen tot een samenhangend geheel.
Nadat het overnamebod van de gemeente was aanvaard, werd het WASTRA-project bijgewerkt om rekening te houden met het feit dat de gemeenschapsvoorzieningen zich zullen bevinden op een perceel dat door de gemeente is aangekocht, Triomflaan.
Op 10 september 2019 heeft het College besloten om het herinrichtingsproject Waver/Stratégie/Triomf/Schoofs (WASTRA) aan te passen:
 • de collectieve voorzieningen zullen worden gevestigd op het aangekocht terrein aan de Triomflaan (kadastrale 1e afdeling, sectie A, perceel 50 A 2 met een oppervlakte van 843 m²) (aankoop van dit terrein beslist door de Gemeenteraad op 26 september 2019) ;
 • de herontwikkelingsperimeter van het WASTRA-blok wordt beperkt ten opzichte van de oorspronkelijk geplande situatie; het terrein van de Waverstraat 1085 en 1103 en de Triomflaan 51 blijven binnen de omtrek; de gebouwen gelegen aan Krijgskundestraat 3 (le "Pavillon") en de Krijgskundestraat 5 (twee woningen) vallen buiten het toepassingsgebied, evenals het gebouw gelegen Waversesteenweg nr. 1071 (kinderdagverblijf)) ;
 • bijzondere aandacht wordt geschonken aan huurders die wonen in gemeentelijke gebouwen die deel uitmaken van het interventiegebied; de gemeente zal deze huurders een herhuisvestingsoplossing voorstellen;
 • Voor het herontwikkelingsproject van het WASTRA-blok streeft de gemeente de volgende doelstellingen na :
  • de goede ontwikkeling van het blok,
  • dezelfde huisvestingscapaciteiten vinden
  • een waardering van zijn eigendommen verkrijgen die ten minste overeenstemt met de evaluatie die het landmeterskantoor ontvangen op het gebied van het huisvestingsvermogen te verhogen, in overeenstemming met de sociale huisvestingsvoorwaarden
Verhuizing van huurders
Overwegend dat de huurders van gemeentelijke huisvesting tot nu toe de verhuisvoorstellen hebben aanvaard;
Overwegende dat de Gemeenteraad op 26 maart 2021 heeft besloten de modelbezettingsovereenkomst goed te keuren betreffende de onzekere voorziening van deze woningen, waardoor een huurleegstand in afwachting van het begin van de werkzaamheden kan worden vermeden;
Sluiting van een protocol-overeenkomst
Overwegende dat de N.V. BATAVES 1521 eigenaar is van de volgende eigendommen die van de WASTRA-perimeter deel uitmaken :
 • Triomflaan 46, 49 en 52
 • Waverseteenweg 1073-1075, 1077, 1081-1083, 1087, 1089 , 1091-1095, 1097, 1099, 1101, 1107
 • Krijgskundestraat 1
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de volgende eigendommen :
 • Waversesteenweg nr. 1085 en nr. 1103 waarvan de waarde op 4 november 2019 door Brussel-Belastingen werd geraamd op respectievelijk 461.000 € en 463.000 € (zie bijlage);
 • Triomflaan, nr. 51, waarvan de waarde op 2 april 2019 door Brussel-Belastingen werd geraamd op 490.000 euro (zie bijlage).
Overwegende dat de N.V. BATAVES van plan is om een uitgebreid gemengd vastgoedproject te ontwikkelen, dat de volgende functies omvat: huisvesting, handel, uitrusting, parkeerterreinen, privé-tuinen, enz.
Overwegende dat het geplande project niet langer een gedeeltelijke intrekking van PPAS nr. 6 vereist, die door de Gemeenteraad op 27 juni 2019 is gepland;
Overwegende dat besprekingen zijn gevoerd met het oog op de sluiting van een memorandum van overeenstemming met de N.V. BATAVES 1521, teneinde te voorzien in de principes van verschillende samenwerkingsmodaliteiten tussen de partijen voor de concretisering van het herontwikkelingsproject van de WASTRA-perimeter;
Gelet op de tekst van het bijgevoegde memorandum van overeenstemming;
BESLUIT :
 • Goedkeuring van het bijgevoegde protocol van overeenkomst voor de ruil van onroerend goed ;
 • De Burgemeester en de Gemeentesecretaris op te dragen dit memorandum van overeenstemming te ondertekenen.