Wijziging van belastingreglementen ten gevolge van de inwerkingtreding van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen

De Raad,
Gelet op de Grondwet met inzonderheid artikel 170 ;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met inzonderheid artikel 117 ;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, artikel 11 ;
Overwegende dat we moeten vermijden dat de gemeente  wordt geconfronteerd met een juridische leegte in verband met een essentieel aspect van haar fiscaliteit
BESLIST
Artikel 1
Een laatste artikel wordt bij de in het artikel 2 opgesomde belastingreglementen gevoegd :
"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."
Artikel 2
De volgende belastingreglementen worden met ingang van 1ste januari 2020 overeenkomstig artikel 1 aangevuld :
 • Belastingreglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen
 • Belastingreglement op de brandstofpompen
 • Belastingreglement op de huitgangborden
 • Belastingreglement op de bank- en financiële instellingen
 • Belastingreglement op vaste panelen
 • Belastingreglement op het gebruik van reklametuigen in het openbaar
 • Belastingreglement op de markten en de rommelmarkten en de kermmissen
 • Belastingreglement op het gebruik van gemeentegoederen
 • Belastingreglement voor de diensterlening en de aangifte van administratieve documenten
 • Belastingreglement betreffende de recuperatie van de kosten va sommige interventies van de gemeentelijke diensten om openbare veiligheidsredenen
 • Belastingreglement op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiëring van een door de wetgever erkende openbare diensten hebben
 • Belastingreglement op parkeerplaatsen
 • Belastingreglement op het sluikstorten en de reiniging van het openbaar weg
 • Belastingreglement op sommige geparkeerde voertuigen
 • Belastingreglement op de voetpaden
 • Belastingreglement op de gebouwen bestemd voor kantoren
 • Belastingreglement op de niet afgewerkte gebouwen
 • Belastingreglement op de tweede verblijven
 • Belastingreglement op het gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op et gebrek van aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf
 • Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedebouw of verkavelingsvergunning
 • Belastingreglement  inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedebouw of verkavelingsvergunning indien geen vergunning werd verkregen