Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): Klachten van de burgers op het vlak van veiligheid

Geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Tijdens de vergadering van de politieraad op 29 april werd ons een presentatie gegeven omtrent de laatste versie van de Veiligheidsmonitor. 
Uit dit interessante document blijkt onder meer dat de problemen die de burgers beschouwen als de belangrijkste, allereerst verband houden met verkeersveiligheid: snelheid, hinderlijk parkeren, agressief rijden, … Gevolgd door sluikstorten, geluidshinder en vandalisme. 
Wat verontrustend is, is dat dit resultaat nauwelijks verschilt van dat van de voorgaande Monitor, gerealiseerd in 2011.
Dat lijkt aan te tonen dat, hoewel de problemen duidelijk zijn geïdentificeerd, de oplossingen daarentegen niet volgen. Nochtans kunnen de door de burgers gevraagde inrichtingen, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Mijn vraag is de volgende:
 • Wat is Oudergem van plan te ondernemen om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen, temeer daar het risico bestaat dat de nieuwe voortbewegingsmiddelen (deelfietsen, elektrische steps) het gevoel van de burgers niet verbeteren?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
 • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos - Waarnemend burgemeester
Pro memorie: de Veiligheidsmonitor bevraagt de burger omtrent zijn gevoel van onveiligheid, wijkproblemen, preventie, victimisatie, en kwaliteit van de politiediensten. Het initiatief wordt georganiseerd door de Federale Politie, in samenwerking met de FOD (federale overheidsdienst) Binnenlandse Zaken en de lokale overheden.
De presentatie in de vergadering van de politieraad waarnaar u verwijst, had betrekking op de politiezone in haar geheel. Er moet dus worden gewacht op de definitieve cijfers voor de gemeente Oudergem en de interpretatie ervan om definitieve conclusies te kunnen trekken voor onze gemeente.
Niettemin blijkt dat de problemen in verband met verkeersveiligheid de belangrijkste bekommernis vormen van de burgers in onze politiezone en in het Brussels Gewest in het algemeen. Dat heeft tegelijk betrekking op de veiligheid van alle weggebruikers, de plaats van eenieder op de openbare weg, agressief gedrag, algemene verlaging van de snelheid en algemene vermindering van het verkeer in de wijken.
Onze politiezone behoort tot de beste leerlingen op het gebied van bekeuring in het Brussels Gewest.
In 2018 vond er voor 97.777 overtredingen een bekeuring plaats.
Ter vergelijking:
 • 18% van de in het BHG vastgestelde overtredingen vindt plaats in onze politiezone.
 • De bekeuringsgraad is er duidelijk hoger dan in de andere 5 zones van het BHG.
 • 31% van de in het BHG vastgestelde "snelheidsovertredingen" vindt plaats in onze politiezone. Dat vertegenwoordigt 69.091 overtredingen in onze politiezone.
 • De andere prioriteiten van ons zonaal veiligheidsplan, onder andere de overtredingen in verband met parkeren alsook met gsm en alcohol achter het stuur, blijven niet achter.
Wat betreft de acties:
De bekendste actie die door onze politiezone is geïmplementeerd, is heel zeker de actie "er wordt geflitst in mijn straat", die aan iedere burger de gelegenheid biedt te vragen dat de politiediensten een controle zouden uitvoeren in zijn straat of wijk. Er werd tegemoetgekomen aan meer dan 200 aanvragen, via mobiele controles of plaatsing van LiDAR. Bepaalde problematische plaatsen hebben aanleiding gegeven tot stedelijke inrichtingen.
Een nauwere samenwerking tussen de politiezone, de gemeentelijke overheid en het Gewest is gericht op het verhogen van de veiligheid door uitvoering van verkeerstellingen en identificatie van de punten die ongevallen veroorzaken of meer veiligheid behoeven. Als er nieuwe repressieve uitrustingen of stedelijke inrichtingen nodig zijn, wordt dat onder de partners besproken. Dat is onder meer het geval voor de "schoolzones".
Antisociaal parkeren en gebruik van gsm achter het stuur krijgen dagelijks aandacht.
Voor wat betreft de controle op het rijden onder invloed, behoort onze zone tot de actiefste zowel in het Brussels Gewest als op het nationale niveau. Jaarlijks worden er 25 acties georganiseerd, met verscherpte aandacht tijdens weekendnachten.
Het luik communicatie blijft niet achter: onze zone is heel actief in de sociale netwerken en de traditionele pers. De resultaten van onze acties en de preventiecampagnes worden erin doorgegeven. Onze zone leent haar imago aan talrijke gewestelijke preventiecampagnes (ring, PBM, …), alsook voor weerkerende televisiereportages, zodat ze overkomt als een geloofwaardige actor in verkeersveiligheid.
Educatieve acties in de scholen:
De politiezone geeft lessen in verkeersveiligheid in de scholen. Deze lessen vinden plaats binnen de scholen zelf. Aldus genieten jaarlijks, alleen al in Oudergem, meer dan 1500 leerlingen theoretische en praktische lessen gegeven door politieagenten van de zone.
 • Antwoord van de heer Bruno Collard - schepen
Wat willen we doen?
Onze koers aanhouden, door voortdurend een luisterend oor te bieden aan de inwoners aangaande deze problemen.
Op het vlak van inrichtingen of bijzondere maatregelen die nodig zijn in een wijk, onderzoeken we de aanvragen systematisch op het niveau van de dienst Mobiliteit, in nauw overleg met de politie en de dienst Openbare Ruimte. Indien het project haalbaar is en wordt aanvaard door de wijk, wordt het geïmplementeerd.
Ik haal enkele voorbeelden van de jongste jaren aan, waarvan de grote meerderheid overeenstemt met duidelijk geformuleerde aanvragen. Dit zonder exhaustief te zijn.
 • Toekenning van een subsidie voor de aanleg van een rijbaankussen in de Oude Molenstraat en de Michielslaan
 • Raadpleging van de inwoners omtrent de plaatsing van verkeersvertragers in de Kleine Wijngaardstraat
 • Verbintenis tot het creëren van een woonerf in het laagste deel van de Dorpelingstraat, in overleg met het wijkcomité
 • Versmalling van het berijdbare gedeelte van de Zwartkeeltjeslaan ter gelegenheid van de vernieuwing van deze ader
 • Plaatsing van tal van bolders ter bescherming van de voetgangers in de Visserijstraat en een gedeelte van de Geelvinkenlaan
 • Veralgemening van de zones 30 op de gemeentelijke wegen, en plan om ze kracht bij te zetten door middel van bijkomende fysische inrichtingen
 • Recente creatie van een oversteekplaats voor voetgangers in de Vrijwilligerslaan
 • Installatie van een signalisatielicht met drukknop in de Invalidenlaan ter hoogte van de Landschapschildersstraat: verzoek van de leerlingen van de Nederlandstalige school
 • Plaatsing van rijbaankussens Herdersstaf-Demey op verzoek van burgers
 • Plaatsing van rijbaankussens tegenover school Les Maronniers
 • Afschaffing van het alternerend parkeren in de Papedellelaan met het effect van een zigzagdoorgang
 • Aanleg van een fietsersgang in de Invalidenlaan, die de berijdbare zone versmalt en een meer aangepaste snelheid invoert
 • Creatie van vermijdingszones in de buurt van diverse kruispunten om de zichtbaarheid te verbeteren
 • Plaatsing van preventieve radars op verzoek van buurtbewoners, in 10 straten
 • Creatie van zigzagdoorgangen in de Schallerlaan
 • Bij nieuwe voetpaden aan kruispunten, systematische aanleg van voetpaduitbreidingen
Ten slotte bepaalde het college onlangs de vervaldagenkalender van het nieuwe Gemeentelijk Mobiliteitsplan.
De gunning, aan een studiebureau, van de opdracht tot uitwerking van dit plan vindt plaats begin 2020. Het bestek bevat expliciet het beroep op burgerparticipatie - we zullen dus over een stand van zaken betreffende de totaliteit van de vraag beschikken.