Bestuur & Politiek

Begroting van de Regie voor Grondbeleid – dienstjaar 2019 – Begrotingswijziging nr 1 - exploitatiebegroting en patrimoniale begroting. Goedkeuring.

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet, voornamelijk art. 117;
Gelet op het koninklijk Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven, in het bijzonder artikel 13;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST :  
de begrotingswijziging nr 1 – exploitatiebegroting en patrimoniale begroting – van het dienstjaar 2019 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging in vijfvoud, alsmede de lijst van gewijzigde begrotingsartikels en de bedragen, zullen overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.