Bestuur & Politiek

Onderhouds –en inrichtingswerken van de asfalt 2021 tot 2023 - CSC 8-2021 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet op de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken ;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers ;
Gezien de onderhouds- en inrichtingswerken van de asfalt nodig zijn voor de veiligheid van de weggebruikers ,
Gezien het bijzonder lastenboek n° 8/2021 bestemd voor de uitvoering van dit project;
Gezien het onmogelijk is om deze opdracht in percelen te verdelen  omwille van de volgende reden :
  • Een opdracht die is opgedeeld in verschillende percelen naar gelang van de straten en/of wijken schept te veel werk voor het gemeentebestuur om de uitvoering van de verschillende werven te coördineren;
  • Een opdracht met percelen zou zeer nadelige gevolgen hebben voor de mobiliteit: als de percelen aan verschillende aannemers worden gegund, zal de door de wetgeving inzake overheidsopdrachten opgelegde verplichting om binnen 45 tot 75 dagen na de kennisgeving van de gunning van de opdracht tot het starten van de werkzaamheden te melden, leiden tot gelijktijdige uitvoering van werken in verschillende wijken met verkeersopstoppingen en cumulatieve belemmeringen voor de mobiliteit.
Gezien de totale waarde van de opdracht wordt geraamd op 900.000,00 € BTW inbegrepen;
Gezien er een bedrag van 300.000 € is voorzien op het artikel 421/735.60 “Asfaltering” van de buitengewone begroting van 2021;
Gezien het noodzakelijk is om een bedrag van 300.000,00€ te voorzien op het artikel 421/735.60 “Asfaltering” van de buitengewone begrotingen van 2022 en 2023;
Gezien het publicatiebericht als bijlage ;
BESLIST:
  • om de opdracht voor werken via een openbare procedure op te stellen en de toewijzingswijze van de opdracht vast te leggen volgens het bijzonder lastenboek n°8/2021 “Onderhouds –en inrichtingswerken van de asfalt – 2021 tot 2023” ;
  • om de Heer Didier Schotte aan te duiden als veiligheidscoördinator van de werf voor onderhavige opdracht ;
  • om het publicatiebericht als bijlage goed te keuren ;
  • om de uitgave, geschat op 900.000 € incl. BTW, goed te keuren ;
  • om deze uitgave in te voeren op het artikel 421/735.60 “Asfaltering” van de buitengewone begrotingen van 2021, 2022 en 2023;
Onderhavige beraadslaging zal, in dubbel exemplaar, overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen;