Bestuur & Politiek

Renovatie van voetbalveld T2 in kunstgras in het gemeentelijk stadium in Oudergem

Renovatie van voetbalveld T2 in kunstgras in het gemeentelijk stadium in Oudergem – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking – Goedkeuring van de uitgave – Vaststelling van de voorwaarden - Wijze van gunning – Goedkeuring van het bestek - Aanvraag voor gewestelijke subsidies

 
 
DE RAAD
Gezien de nieuwe gemeentewet, artikel 234, § 1, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet met het oog op de vaststelling van de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten ;
Gezien de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gezien het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de gunning van overheidsopdrachten in de traditionele sectoren;
Gezien het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de uitvoering van de overheidsopdrachten;
Gezien op de wet van 20 maart 1991 tot organisatie van de erkenning van aannemers van werken;
Gezien op het ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken naar hun aard in categorieën en subcategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers ;
Gezien de vervallen staat van het voetbalveld nr. 2 van het Gemeentelijk Stadion aan de Waversesteenweg 1854 is de vervanging van het synthetische oppervlak noodzakelijk om te kunnen voetballen in goede omstandigheden;
Gezien de vervanging van de SBR-granulaatvulling door natuurlijke organische componenten (kurk);
Gezien de subsidieaanvraag voor gemeentelijke sportinfrastructuur (Driejaarlijks plan 2018-2020) bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het project voor de renovatie van het kunstgrasveld nr. 2 van het Gemeentelijk Stadion (#002/26.02.2019/B/0036#);
Gezien de uitgave geschat is op 400.000 euro inclusief BTW;
Gezien het subsidiepercentage voor de werken 60% bedraagt, beperkt tot het maximumbedrag van 240.000 euro inclusief BTW;
Gezien een bedrag van 400.000 euro voorzien is op het artikel 7642/72560 "Vervanging synthetisch veld T2 " van de buitengewone begroting van 2020;
Gezien het bijzonder lastenboek nr. 36/2020 bestemd voor deze onderneming te beheren;
Gezien het publicatiebericht in bijlage;
BESLIST:
  • de opdracht voor renovatie van voetbaveld T2 in kunstgras in het gemeentelijk stadium in Oudergem via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te gunnen en de gunningwijze van de opdracht vast te stellen volgens het bijzonder lastenboek nr. 36/2020 ;
  • de heer Didier SCHOTTE te benoemen tot Site Safety Coordinator voor dit opdracht;
  • het publicatiebericht in bijlage goed te keuren;
  • de uitgaven, geschat op 400.000 euro inclusief BTW goed te keuren;
  • de uitgaven te boeken op het artikel 7642/72560 "Vervanging synthetisch veld T2 " van de buitengewone begroting van 2020;
Onderhavige beraadslaging zal, in dubbel, overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.