Bestuur & Politiek

Mededeling van de Burgemeester betreffende de maatregelen genomen ten gevolge van covid 19

Om het hoofd te bieden aan de huidige omstandigheden en naar aanleiding van de onontbeerlijke beslissingen die aan ten gevolg van de Nationale Veiligheidsraad werden genomen, heeft de gemeente Oudergem een reeks maatregelen genomen, in het kader van haar eigen bevoegdheden en naast de maatregelen die door de andere bevoegdheidsniveaus werden genomen.
Maatregelen gericht op het personeel :
 • verhoging van de bestellingen en configuratie van laptops om onze telewerkvermogen te vergroten - meer dan veertig buiten het CIRB vanwege de tijdelijke onbeschikbaarheid en nog eens veertig wanneer het CIRB aan onze vraag zal kunnen voldoen.
 • verhoging van het aantal beveiligde USB-sleutels.
 • aankoop van wegwerphandschoenen, handgels en desinfectiemiddelen en een veiligheidsbril. Voorrang wordt gegeven aan de distributie naar kinderdagverblijven, scholen, wegendiensten, loketten en thuiszorg.
 • het oprichten van een pool van schoonmakers die ter beschikking wordt gesteld ten gevolg van de sluiting van sportcentra en de vermindering van de activiteiten binnen de scholen.  Dit maakt een intensievere reiniging van de kribben, scholen en de gemeentelijke infrastructuren mogelijk die nog gedeeltelijk open zijn voor het publiek.
 • Toekenning van een verbintenisbonus van 10€ bruto per dag voor het personeel van de gemeente waarvan de aanwezigheid op het terrein noodzakelijk is, alsook de toekenning van een bezoldiging van 200% voor de uren die buiten de normale werkuren worden gewerkt. Deze maatregelen gaan gepaard met de uitsluiting van de toepassing van technische of sociaal-economische werkloosheid.
 • uitbreiding van profylactisch verlof
 • Invoering van een doorlopende dienstverlening in de diensten waar het mogelijk is. Dit voorziet in een minimum van één aanwezigheid per dienst om de telefoon te beantwoorden, vooral als er verzoeken zijn van het gratis nummer.
 • De invoering van een verplichte rotatie in gevoelige functies tussen de hoofdhouder en zijn of haar back-up en beschikbaarheidsrotatie wanneer functies minder essentieel of minder gevraagd zijn.
 • beperkte toegang tot het gemeentehuis voor dringende en belangrijke afspraken (handelingen en dossiers die onderworpen zijn aan termijnen die niet kunnen worden uitgesteld).
 • uitstel van huwelijksceremonies
 • wijziging van lopende overheidsopdrachten of juist opgestarte mededigingsprocedures om bedrijven in staat te stellen hun offertes later in te dienen of om hun bijstand aan de gemeente te verminderen of juist te intensiveren door de contractuele verplichtingen te versoepelen (bv. toename van de externe IT-ondersteuning zonder dat een voorafgaande nieuwe mededinging vereist is, enz.)
 • schorsing van de betalingsprocedures door een deurwaarder
 • schorsing van de controles van de stewards op de naleving van de "blauwe zones".
 • Verhoogde aanwezigheid van gemeenschapswachters op het terrein (ondersteuning van de opvang in het gemeentehuis, toezicht op de naleving van sociale afstandsmaatregelen, enz.)
Externe communicatie:
 • het creëren van een gratis gratis nummer 0800/35.179 dat 7 dagen per week bereikbaar is. Achter dit nummer zitten agenten van het gemeentebestuur die aandacht hebben voor de burgers en die hen de beste informatie kunnen geven over alles wat er in Oudergem is opgezet (thuiszorg, levering van boeken, informatie over winkels, het maken van afspraken bij het gemeentebestuur...). Prioriteit wordt gegeven aan geïsoleerde, oudere en/of kwetsbare mensen.
 • Oprichting van een officiële Facebook-pagina van de gemeente om te communiceren over de bijgewerkte maatregelen die door de autoriteiten zijn genomen.
 • Intensieve actualisering van de website van de gemeente om de door de overheid genomen maatregelen door te geven.
Onderwijs - Voorschoolse kinderjaren:
 • handhaving van de kinderopvang in de kribben, maar beperkt tot kinderen waarvan de ouders een eerstelijns- of ondersteuningsfunctie vervullen en tot kinderen in specifieke sociale situaties. Hieronder volgt een lijst met prioritaire categorieën van ouders:
 • Medisch personeel, ziekenhuis, paramedicus, verpleeghuispersoneel;
 • Beveiligingspersoneel;
 • Leerkrachten gemobiliseerd door dagcentra als ze geen andere alternatieven hebben;
 • Personeel dat werkzaam is in de voedingssector;
 • Kinderverzorgers, verzorgers die gemobiliseerd zijn;
 • Gemeentelijk personeel dat ter plaatse of op het terrein werkt, gemobiliseerd als ze geen ander alternatief hebben; Gemeentelijk personeel dat in de voedingssector werkt; Personeel voor jonge kinderen, verzorgers die gemobiliseerd zijn; Gemeentelijk personeel dat ter plaatse of op het terrein werkt, gemobiliseerd als ze geen ander alternatief hebben.
 • Specifieke gevallen worden overgelaten aan het oordeel van de Verpleegkundige Hoofddienst en/of maatschappelijk werker.
 • organisatie van de levering van schoolboeken en educatieve boeken aan kinderen van onze gemeentelijke scholen, alsmede een dienst- en telefonische ondersteuning van de huiswerkschool. De gemeente heeft hiervoor een budget van 15.600 euro uitgetrokken.
 • cursussen voor afstandsonderwijs worden georganiseerd aan het Conservatorium voor Muziek en Woordkunst en aan het instituut voor sociale promotie.
 • Er is een blog (https://parent1160.blogspot.com) gelanceerd om de leerkrachten in staat te stellen, met de steun van de pedagogisch adviseur van de gemeente, dagelijks voorstellen voor leuke en educatieve activiteiten te publiceren.
 • toestemming om tijdens de daluren van de scholen en kinderdagverblijven vorkuren te maken voor het doen van de boodschappen.
 • aanpassing van de openingstijden en het personeel (voorbeeld: als er meer kinderen om 16.00 uur worden vrijgelaten, eerdere sluiting als er meer kinderen zijn, maar niet voor 16.00 uur)
 • tijdens Paasvakanties, de organisatie van kinderdagverblijven met educatieve inhoud en toelagen ten bate van de basisscholen van de andere netwerken die dergelijke kinderdagverblijven organiseren
Economie - Handel - sociale hulp :
 • steun aan de lokale economische actoren door de belasting op de uithangborden te bevriezen en de winkels die hun toegang tot het publiek hebben moeten sluiten of opschorten, uit te sluiten van de belasting voor onbewoonde commerciële gelijksvloeren.
 • het gemeentebestuur heeft het Brusselse Gewest gevraagd om op dezelfde manier te werk te gaan voor de Citytax.
 • de huurprijzen van de lokalen van de Grondregie die door niet-voedingswinkels worden gebruikt, te bevriezen.
 • een analyse per geval van de huurprijzen van de sociale huurders van de Grondregie waarvan het inkomen aanzienlijk is gedaald als gevolg van de economische impact van de pandemie (bv. tijdelijke werkloosheid). 
 • versterking van de aanwezigheid van de gemeenschapswachters om het onthaal binnen de gemeentelijke administratie te ondersteunen en om de maatregelen te controleren van sociale afstand tot de aanvragende supermarkten die in de gemeente aanwezig zijn.
 • Levering en plaatsing van plexiglas beschermingspanelen voor onafhankelijke oudergemse-apothekers.
 • Terbeschikkingstelling van materialen ten bate van supermarkten (nadar-barrières) en van het ziekenhuis CHIREC (tenten).
 • opschorsing van de belasting voor de bezetting van openbare ruimte voor bedrijven die hun werf stilleggen en die geen materialen of uitrusting ter plaatse laten die het gebruik van voetpaden verhinderd
Sport - Cultuur:
 • Terugbetaling van vergoedingen die door sportclubs en culturele verenigingen in de gemeenschappelijke infrastructuur worden betaald.
Politiek leven:
De gemeente Oudergem heeft de volgende verzoeken ingediend bij de gewestelijke overheid om onze werking in deze specifieke periode te versoepelen:
 • om een gedematerialiseerd college en raad of een stemming op afstand toe te staan
 • de mogelijkheid om de aanwezigheid in de Raad te beperken van fractieleiders die volmachten kunnen krijgen van de leden van hun groep (behalve als de stemming op afstand werkt) en van de burgemeester alleen als vertegenwoordiger van het college (om de aanwezigheid tegelijkertijd van de eerste schepen en andere mogelijke vervangers van de burgemeester te vermijden)
 • mogelijkheid om via de e-Card handtekeningen in PDF-formaat toe te laten op de beraadslagingen
 • alle mondelinge vragen en interpellaties worden bij besluit van de burgemeester, het college of de voorzitter van de Raad uitgesteld tot schriftelijke vragen;
 • uitstel van alle termijnen voor de indiening van verslagen, statistische gegevens (indien mogelijk ook SEC-gegevens) nadat de noodmaatregelen zijn genomen.
OCMW'S:
 • De Rusthuis Koningin Fabiola wordt opgesloten en beveiligd. Er worden regelingen getroffen om het welzijn van de bewoners te waarborgen en het contact met de gezinnen te onderhouden (video-boodschapper).
 • Handhaving van eerstelijnsdiensten (financiële steun voor mensen met een leefloon + medische hulp).
 • Uitbreiding van de thuiszorgdienst om de toegang tot voedsel en apotheken voor geïsoleerde mensen binnen het gemeentelijk grondgebied te coördineren.
 • Aanpassing van de werking van de diensten om de essentiële activiteit en het behoud van het personeel (roulatie- en permanentiesysteem) in alle diensten te waarborgen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst.
Andere maatregelen:
 • Terbeschikkingstelling van het Penthouse van het Gemeenschappelijk Huis voor de organisatie van een uitzonderlijke bloedafnamedag door het Rode Kruis van Oudergem.
 • Schenking van 5.000€ aan de Koning Boudewijnstichting voor de aankoop van ademhalingsapparatuur.
 • Financiële steun aan de lokale tak van het Rode Kruis van Oudergem voor een bedrag van 5.000 euro.
 • Steun van 2.000€ aan Zonïenzorg en Nederlandstalige verenigingen