Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over het uitdelen van presentiegelden in de gemeenteraad

Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
Daar ik op de website van de gemeente vaststelde dat mijn naam niet op de lijst staat betreffende de aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten van de gemeenteraad in 2018 (intussen werd dit rechtgezet), ben ik zo vrij u te interpelleren over de procedure voor het uitdelen van presentiegelden.
Er zijn 31 raadsleden en het kan altijd gebeuren dat iemand te laat komt of vertrekt voor het einde van een vergadering.
Ik ben dan ook zo vrij te verwijzen naar de artikelen 24 en 63 van het huishoudelijk reglement.
Artikel 24.
Voor het binnengaan van de vergadering tekenen de leden, in een daartoe bestemd register, de aanwezigheidslijst opgesteld volgens hun voorrang. De namen van de leden, die getekend hebben, worden in de notulen vermeld.
Artikel 63.
De raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, ontvangen een presentiegeld voor elke vergadering van de raad waarop ze aanwezig zijn.
Om recht te hebben op een presentiegeld moeten de leden gedurende minimum twee uur deelnemen aan de vergadering. Indien deze minder dan twee uur duurt, is de aanwezigheid vereist gedurende de ganse vergadering. De aanwezigheid van de leden moet blijken uit een register dat hiertoe op de vergadering, door de voorzitter en de secretaris, gehouden wordt en waarvan de vermeldingen echt en waar verklaard worden.
Kunnen we er voortaan voor zorgen dat artikel 24 in acht wordt genomen en dat het register ter beschikking wordt gesteld zoals bedoeld in datzelfde artikel, alsook dat de aanwezigheidsduur zoals bedoeld in artikel 63 in acht wordt genomen?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
Sinds 2012 en het gebruik van BOS gebruiken we niet langer het "papieren" register voor de aanwezigheid in de gemeenteraad. Dit register was niet de perfecte oplossing om rekening te houden met de aanwezige leden, daar heel wat gemeenteraadsleden het register niet tekenden bij aankomst op de vergadering.
Er bestaan meerdere controlemechanismen voor de aanwezigheid op de vergadering:
Publicatie online : we hebben vastgesteld dat een vergetelheid zeer snel wordt vastgesteld en gecorrigeerd.
Goedkeuring van de notulen : het ontwerp van notulen wordt vóór elke vergadering verzonden naar alle gemeenteraadsleden. Ik twijfel er niet aan dat iemand van ons snel zou merken zo er ergens een fout in de vermelding van de aanwezigheden zou staan.
Betaling van presentiegeld : het is nog niet zo lang geleden gebeurd dat de administratie een fout maakte bij de betaling van presentiegelden. Het gemeenteraadslid dat het slachtoffer was van deze fout, heeft dit onmiddellijk gemeld en de fout werd onverwijld gecorrigeerd. Het is ook al gebeurd dat gemeenteraadsleden dachten dat er fouten in hun nadeel waren gemaakt, maar dat uit de verificatie bleek dat dit niet het geval was. Het ging in dit geval om gemeenteraadsleden die aanwezig waren op commissievergaderingen terwijl ze geen vaste leden waren van de betrokken commissies.
Jaarlijkse publicatie van het verslag betreffende de transparantie van de vergoedingen en voordelen van de Brusselse openbare mandaathouders : elk jaar onderzoekt de raad dit verslag, dat enerzijds de aanwezigheden op vergaderingen registreert en anderzijds het bedrag van de presentiegelden die de gemeente aan haar mandaathouders betaalt.
Er wordt een ingrijpende hervorming van de Nieuwe Gemeentewet verwacht. Die zou normaal gezien rekening moeten houden met het feit dat de gemeenten voortaan gebruik maken van IT-instrumenten voor het beheer van hun vergaderingen en de productie van hun documenten. Indien nodig kunnen we het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassen in functie van de wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet.