Bestuur & Politiek

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van een toelage van het Gewest voor het verwerven van fietsboxen

 

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de artikels 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 ;
Gezien de opportuniteit om een subsidie te verkrijgen die 80 % van het totaal bedrag van de kosten voor de verwerving van fietsboxen dekt ;
BESLIST :
- om de overeenkomst die , als bijlage, die de modaliteiten opstelt voor de terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de verwerving van fietsboxen, goed te keuren