Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de heropening van de horeca

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte leden van het college,
Wij zijn allemaal op de hoogte van de moeilijkheden die de horeca heeft ondervonden ten gevolge van de lockdown van het restaurantbedrijf.
Wij zijn ons ervan bewust dat er op 1 mei een risico bestaat van wilde openingen op het grondgebied van onze gemeente en in de politiezone.  Kunt u mij zeggen welke maatregelen de gemeentelijke autoriteiten zullen nemen in geval van een wilde opening?
Kunt u ons zeggen wat de gemeente zal doen in geval van een hypothetische opening van de terrassen op 8 mei?
Is de gemeente van plan de aanleg van een tijdelijk terras toe te staan voor restauranthouders die geen terras zouden hebben na het besluit van het overlegcomité, dat veel restauranthouders benadeelt?
Ik dank u.
Carinne Lenoir
Antwoord van mevrouw Élise Willame, schepen:
Geachte dames en heren raadsleden,
Bedankt voor uw vragen.
Zoals u in uw inleiding hebt vermeld, heeft het overlegcomité van 23 april besloten de horecabedrijven gedeeltelijk te laten heropenen. In het kader van het "openluchtplan" zullen de terrassen van deze etablissementen opnieuw klanten kunnen ontvangen, onder bepaalde voorwaarden: opening van 8 tot 22 uur, 4 personen per tafel, afstand van 1,5 m tussen elke tafel, verplichting om een mondmasker te dragen, verbod om naar de bar te gaan.
Gelijktijdig met deze verplichtingen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een omzendbrief uitgevaardigd die handelt over het begrip terrasuitbreiding waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.  Deze omzendbrief bepaalt dat een ruimte van 2 meter moet worden vrijgehouden om de doorgang voor voetgangers vrij te laten, maar ook dat de oppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen. Deze terrassen kunnen ook plaatselijk parkeerplaatsen opheffen, op voorwaarde dat er wanden worden geplaatst met een hoogte die beperkt is tot 80 cm.
Het ministerieel besluit waarin de definitie van een terras wordt gepreciseerd, hebben wij nog niet ontvangen.
En wat is de situatie voor de uitbaters in Oudergem?
Voor ons is het uiteraard van essentieel belang deze sector die reeds zwaar heeft geleden onder de opeenvolgende lockdownbeslissingen, te helpen.
Daarom hebben wij besloten een positief gevolg te geven aan verzoeken om tijdelijke terrasuitbreidingen, hetzij op parkeerplaatsen, hetzij op voetpaden, wanneer de situatie dat toelaat. Wij hebben reeds vele verzoeken ontvangen, waarop wij zeer snel hebben gereageerd.
Voor elk verzoek dat wordt ingediend, bestuderen wij de haalbaarheid van een uitbreiding op transversale wijze (burgemeester, lokale economie, openbare ruimte, wegen). Vervolgens nemen we een beslissing die is aangepast aan de situatie van de uitbater en de wijk.
Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:
Wat betreft de mogelijke acties van de burgemeester in geval van heropening van terrassen vóór 8 mei, zou ik u eraan willen herinneren dat de burgemeester niet bevoegd is om te beslissen over het al dan niet beboeten van degenen die vóór 8 mei openen. De burgemeesters staan aan het hoofd van de plaatselijke politie, die zelf twee soorten opdrachten heeft: enerzijds opdrachten van bestuurlijke politie (toezien op de handhaving van de openbare orde en op het voorkomen van uitspattingen in de openbare ruimte) en anderzijds opdrachten van gerechtelijke politie (onderzoek naar strafrechtelijke misdrijven). De burgemeester staat in het onderhavige geval aan het hoofd van de politie als bestuurlijke politie: hij kan de politie dus bevelen een einde te maken aan uitspattingen die schadelijk zijn voor de openbare orde. Hij kan echter geen bevelen geven aan de politie met betrekking tot het onderzoek van gerechtelijke overtredingen. Deze opdrachten vallen onder de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie, en dus van de gerechtelijke autoriteiten. Alleen de procureur des Konings kan beslissen al dan niet te bestraffen. Ik heb mij herhaaldelijk in de pers in die zin uitgelaten en mijn standpunt is bevestigd door talrijke specialisten op het gebied van het strafrecht en door het college van procureurs-generaal.
Tot slot, ter informatie en ter herinnering: sinds 2016 is er geen "terras"-belasting meer in Oudergem.