Bestuur & Politiek

Aankoop, onderhoud en reinigen van werkkledij en beschermingsmiddelen - vaststelling van de raamovereenkomst voorwaarden en bekendmaking van de opdracht

HET COLLEGE
Gezien de nieuwe gemeentewet, artikel 234,§4, zoals gewijzigd door artikel 2 van Ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken ;
Gezien de wet van 17 juni 2017 betreffende de overheidsopdrachten;
Gezien het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gezien het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gezien de uitgave geschat op 60.000 € excl BTW /jaar (Totaal 180.000 € HTVA voor drie jaar) ;
Overwegende dat :
De huidige opdracht voor het aankoop, onderhoud et reinigen van werkkledij beëindigd op 31 december 2020.
Het is daarom voorgesteld om een nieuw raamovereenkomst  van maximum 3 jaar en met drie ondernemers (en met OCMW) vast te stellen.
De ondernemers worden aangesteld als partij bij de raamovereenkomst na bekendmaking en op basis van de ingediende offerte en op basis van de prijs als gunningscriteria.
Voor wat betreft de leveringen die in de inventaris vermeld zijn en waarvoor de ondernemers  een prijs hebben voorgesteld, zal de opdracht toegewezen worden aan de ondernemer die de beste globaleprijs aanbiedt.
Als de gemeente een nieuw behoefte heeft (bijvoorbeeld : een specifieke beschermingsmiddel niet vermeld in de inventaris), het zal tot mededinging opgeroepen worden met de drie ondernemers die partij zij bij de raamovereenkomst en de opdracht zal toegewezen worden aan de ondernemer die de beste prijs aanbiedt.
Deze aankooptechniek maakt mogelijk om het best prijs te hebben gedurende de geldigheidsduur van de raamovereenkomst.
BESLIST :
  • Om het lastenboek betreffende de voorwaarden van de raamovereenkomst goed te keuren ;
  • Om een opdracht bericht te publiceren volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking:
  • Om deze beraadslaging toe te sturen aan de Minister belast met het plaatselijk besturen